Basilisg & Symbolaeth Cockatrice & Ystyr geiriau:

Jacob Morgan 02-08-2023
Jacob Morgan

Basilisg & Symbolaeth Cockatrice & Ystyr

Edrych i gymryd yr awenau mewn sefyllfa? Eisiau delweddu llwybr ymlaen yn eich bywyd? Gall Basilisk, fel Ysbryd, Totem, ac Anifail Pwer, helpu! Mae Basilisk yn eich helpu i fanteisio ar eich sgiliau cynhenid ​​​​wrth ddangos i chi sut i ragweld eich breuddwydion! Ymchwiliwch yn ddwfn i symbolaeth ac ystyr Basilisk i ddarganfod sut y gall y Canllaw Ysbryd Anifeiliaid hwn eich ymgorffori, eich cryfhau a'ch grymuso!

  Basilisk & Symbolaeth Cockatrice & Ystyr

  Mae basilisg yn hybrid rhwng Ceiliog a Neidr ym mytholeg Ewropeaidd. Mae teitlau eraill ar gyfer y creadur yn cynnwys “Basiliscus,” “Sibilus,” “Basiliscu,” a “Baselicoc.” “Basilisk” yn Lladin yw “Regulus,” sy’n golygu “Tywysog,” ac yn dod o’r Groeg “Basiliskos,” sy’n golygu “Brenin Bach.” Mae gan y creadur chwedlonol y pŵer i ladd unrhyw beth ag un olwg, ac felly, yn cynnal nodweddion tebyg i'r gorgon Medusa, sy'n lladd unrhyw un anffodus i edrych ar ei hwyneb. Efallai y bydd rhywun yn meddwl tybed ai'r Basilisg yw gwraidd y mynegiant, “Pe gallai edrychiadau ladd.” Ond yr hyn sy'n sicr yw bod y creadur yn symbol o emosiynau negyddol a'r Llygad Drwg.

  Gweld hefyd: Symbolaeth Morfil & Ystyr geiriau:

  Mae tebygrwydd rhwng gallu Basilisk a gallu'r Ddraig i anadlu tân. Mae chwedlau yn cysylltu Cockatrice i'r Basilisk, ond daw'r Cockatrice o wy ceiliog sy'n cael ei ofalu gan Lyffant neu Lyffant.Sarff, sy'n groes i sut mae'r Basilisk yn dod i'r byd. Gyda chreaduriaid y byd go iawn, mae Basilisk yn rhannu nodweddion ag Anaconda a'r Titanoboa, yn bennaf oherwydd eu maint brawychus.

  Ysgrifennodd Pliny the Elder am y Basilisk yn “Naturalis Historia” (Natural History), gan ei ddisgrifio fel bachyn neidr fod tua deuddeg bys o hyd ac yn wenwynig. Mae Basilisk yn gadael llwybr o'i wenwyn ar ei ôl wrth iddo symud; mae ganddo smotyn gwyn siâp diadem ar ei ben ac mae'n byw yn y ddaear. Mae ei gynefin i'w weld gan y glaswellt “crachlyd”, y llwyni a'r creigiau toredig o'i amgylch. Mae'r creadur yn llosgi popeth â'i anadl wenwynig wrth iddo greu ei guddfan.

  Gwenci yw gwrthwenwyn y Basilisg; pan ddaw i mewn i dwll y Basilisk, mae’r creadur tebyg i sarff yn canfod arogl y Wenci. Ond, mae'r Wenci yn marw ar ôl ei chyfarfyddiad am resymau a ysgrifenna Pliny o ganlyniad i droi Natur arni'i hun.

  Yn y 1200au cynnar, ysgrifennodd y diwinydd o Loegr, Alexander Neckam, y Basilisk a laddwyd trwy lygru'r awyr ac nid trwodd ei llacharedd drwg. Erbyn y drydedd ganrif ar ddeg, roedd gan y Basilisg gysylltiadau ag Alcemi oherwydd straeon yn adrodd am ei ddefnydd i drawsnewid arian yn aur a briodolwyd i Hermes Trismegistus, er yn annelwig. Mae hanesion y Basilisk yn parhau yn esblygu, gan roi galluoedd mwy peryglus i'r creadur. Mae rhai chwedlau yn ei gael y creadur, fel yDragon, yn gallu anadlu tân, tra bod eraill yn awgrymu bod ganddi'r gallu i gymryd bywyd unrhyw un â'i lais; mae hyn yn cysylltu'r Basilisg â'r Elfennau Tân ac Awyr.

  Yn ôl ysgrifau Heinrich Cornelius Agrippa, consuriwr o'r bymthegfed ganrif, mae'r Basilisg bob amser yn wrywaidd oherwydd dyma'r “cynwysydd priodol” i'w nodweddion dinistriol a gwenwynig. natur, ac mae gwaed y creadur yn cysylltu â dylanwadau planedol Sadwrn.

  Basilisk & Anifail Ysbryd Cockatrice

  2>

  Mae Basilisk yn cyrraedd fel eich Ysbryd Anifail pan fyddwch chi wedi bod yn anwybyddu anghenion eich Cysgodol Hunan. Rydych chi'n cario hadau eich dadwneud o fewn chi oni bai eich bod chi'n caniatáu rhywfaint o ystafell anadlu a hunanfynegiant i'r Cysgodol Self. Os ydych chi wedi bod yn delio â rhywun sy'n bwriadu gwneud niwed i chi, daw Basilisk i'ch cymorth trwy roi'r cryfder i chi a lle i ddioddef.

  Os bydd rhywun yn eich amharchu, daw Basilisk i’r amlwg i’ch helpu i greu ffiniau amlwg yn y “tywod.” Nid oes neb yn meiddio croesi'r cyfyngiadau y mae'r creadur hwn yn eu gorfodi, felly mae gweithio gyda'i lofnod egnïol yn caniatáu llinell amddiffyn briodol i chi.

  Os ydych am uno eich natur is ac uwch fel y gallwch fyw'n gytbwys, daw Basilisk i'ch cymorth i'ch helpu i gyflawni cytgord. Gall Basilisk hefyd ddod i mewn i'ch bywyd pan fydd rhywun yn ceisio eich gwthio i mewn i rywbeth nad ydych am ei wneud neu'n eich llygru; gall yr Anifail Ysbrydeich helpu i sicrhau eich bod yn cadw at eich egwyddorion a pheidiwch byth â pheryglu eich cywirdeb.

  Basilisk & Anifail Totem Cockatrice

  Os oes gennych Basilisk fel Anifail Totem, rydych chi'n arweinydd naturiol a aned gyda natur fonheddig. Rydych chi'n disgleirio ym mhob cylch ac yn ganolbwynt sylw bob amser. Mae'n well gennych weithio ar eich pen eich hun ond gallwch arwain grŵp ar hyd y ffordd o lwyddiant.

  Gyda'r creadur hwn fel eich Totem, rydych chi'n bres ac yn wyllt, ond bob amser yn hunanhyderus ac yn sicr. Rydych chi'n symud yn ôl eich ewyllys a'ch cyflymder eich hun. Mae'n well gennych chi fisoedd yr haf allan o bob tymhorau.

  Gyda Basilisk yn Anifail Totem, bydd yn rhaid i chi feddwl am eich geiriau. Mae gan eiriau bŵer dinistriol, hyd yn oed pan nad ydych chi'n eu golygu hefyd. Yn yr un modd, mae angen i chi dymheru pob cam a wnewch i osgoi balchder gormodol sy'n arwain at ddifetha. Edrychwch ar Symbolaeth ac Ystyron Neidr a Cheiliog i gael mewnwelediadau symbolaidd ychwanegol.

  Basilisk & Anifail Pŵer Cockatrice

  Galwch ar Basilisk pan fyddwch am weld llwybr ymlaen heb unrhyw rwystrau; Mae Basilisk yn llosgi beth bynnag sy'n sefyll yn eich ffordd! Pan fyddwch chi eisiau bod yn annibynnol a llwyddiannus, galwch Basilisk i roi'r stamina a'r cryfder i chi, mae angen i chi gyflawni eich nodau.

  Gweld hefyd: Gwyliau Anifeiliaid & Dathliadau

  Deiseb Basilisk pan fyddwch chi'n ceisio ennill rheolaeth dros eich natur dywyllach a'ch chwantau; Gall Basilisk fod yn fygythiad i bopeth o'i gwmpas, ond nid yw byth yn ildio i'w mygdarthau gwenwynig ei hun. Tigall ddibynnu ar Basilisk i'ch cefnogi pan fyddwch angen amddiffyniad rhag egni negyddol, sy'n rhywbeth y gall y creadur hwn ei losgi i ffwrdd!

  Groeg Basilisk & Ystyron Symbolaidd Cocatris

  Mae'r Basilisg yn cael ei eni pan fydd ceiliog yn tueddu at wy Llyffant neu Sarff. Ei ffurf fwyaf dilyffethair yw Sarff. Yn ddiweddarach, dechreuodd darluniau Ewropeaidd uno nodweddion y Sarff â Cheiliog. Pan mae'r creadur hwn yn hisian, mae'n anfon holl nadroedd yr ardal ar ffo.

  Mor wenwynig yw gwenwyn y rhyfeddod chwedlonol hwn, mae Pliny yn ysgrifennu, pe bai dyn ar gefn ceffyl yn rhedeg gwaywffon drwyddi, hyd yn oed os llwyddir i wneud i lofruddiaeth, rhed gwenwyn y creadur yn syth i fyny pen gwaywffon i wenwyno, nid yn unig y dyn sy'n dal yr arf, ond y ceffyl y mae'n ei farchogaeth.

  Fasilisg Canabria & Ystyron Symbolaidd Cockatrice

  Mewn Mytholeg Geltaidd Cyn-Rufeinig, mae’r Basiliscu a aned o wy y mae hen Goc yn dodwy yn union cyn iddo farw. Mae sawl diwrnod yn mynd heibio ar ôl iddo ddodwy'r wy bregus; nid yw'r hyn sy'n gorwedd oddi mewn yn cael llawer o amddiffyniad rhag ei ​​chragen oherwydd ei fod yn lledr a meddal, yn debyg iawn i blisgyn wy ar ôl ei socian mewn dŵr berwedig a finegr; mae hyn â'r Basiliscu ifanc yn gysylltiedig â gwendidau emosiynol neu gorfforol y mae angen i chi eu nodi a'u datrys.

  Mae Basiliscu oedolyn yn agor yr wy i ryddhau'r Basiliscu. Mewn gwirionedd, Basiliscu Oedolyn a'r Wenci yw'r unig greaduriaidgall hwnnw groesawu'r newydd-anedig, fel y bydd unrhyw un arall sy'n syllu arno yn marw oherwydd ei syllu tanllyd; mae arogl y Wenci yn ei ladd ond felly hefyd ganu Ceiliog.

  Mae'r digwyddiad yn digwydd ar leuad lawn am hanner nos ar noson glir, gan gysylltu dirgelion a rhithiau Basiliscu. Yn ddiweddarach, mae ysgrifenwyr yn ychwanegu bod yn rhaid i'r seren Sirius fod yn yr Ascendant er mwyn i'r Basilisg ddod i'r amlwg; yn Sansgrit, Sirius yw "Seren y Prif". Mae Sirius Ascendant yn nodi’r amser poethaf o’r flwyddyn yn ymwneud â gallu’r Basilisk i losgi popeth â’i bresenoldeb gwenwynig.

  Mae rhai straeon yn awgrymu, fel Medusa, y gall rhywun ladd y Basilisk trwy ei orfodi i edrych arno’i hun mewn drych. Mae Basiliscu yn cael ei eni ganol nos ac yn marw pan fydd y Ceiliog yn canu gyda'r wawr; mae hyn yn symbol o gysyniadau eithafion, amser y tu allan i amser, rhwng gofodau, trawsnewidiadau, a golau yn ennill allan dros dywyllwch.

  Basilisg & Breuddwydion Cockatrice

  Os ydych chi'n gweld Basilisg yn edrych arno'i hun mewn drych, mae'n bryd cofleidio'ch Hunan Cysgodol a darganfod unrhyw emosiynau dan ormes nad ydych chi wedi delio â nhw eto. Pan fydd y Basilisk yn cropian i mewn i dwll yn eich breuddwyd, rydych chi wedi bod yn claddu eich pen yn y tywod pryd bynnag y bydd rhywbeth drwg yn digwydd mewn bywyd, yn lle wynebu popeth yn syth.

  Pan fydd Basilisk yn ymddangos yn newydd-anedig, efallai y byddwch chi cael eich hun yn agored i niwed ar lefel emosiynol neu gorfforol; mae'r freuddwyd yn galw am gynyddu eich ymwybyddiaeth. Os ydychbreuddwyd y Basilisk yn disgleirio arnoch chi, mae'n golygu bod yr ateb i broblemau yn y byd deffro mor amlwg, mae'n eich syllu i'r wyneb.

  Allwedd Ystyr Symbolaidd Basilisk

  • Alcemi
  • Hyder
  • Dygnwch
  • Uchelwyr
  • Pride
  • Amddiffyn
  • Hunan Cysgod
  • Cryfder
  • Trawsnewid
  • Bydd

  Cael yr Arch!

  <20

  Agorwch eich greddf i'r deyrnas wyllt a rhyddhewch eich hunan yn rhydd! Cliciwch i brynu eich dec nawr !

  Jacob Morgan

  Mae Jacob Morgan yn awdur angerddol a brwdfrydig ysbrydol, sy'n ymroddedig i archwilio byd dwfn symbolaeth anifeiliaid. Gyda blynyddoedd o ymchwil a phrofiad personol, mae Jacob wedi meithrin dealltwriaeth ddofn o'r arwyddocâd ysbrydol y tu ôl i wahanol anifeiliaid, eu totemau, a'r egni y maent yn ei ymgorffori. Mae ei bersbectif unigryw ar gydgysylltiad natur ac ysbrydolrwydd yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac arweiniad ymarferol i ddarllenwyr ar gyfer cysylltu â doethineb dwyfol ein byd naturiol. Trwy ei flog, Cannoedd o Gwirodydd Dwfn, Totems, ac Energy Meanings of Animals, mae Jacob yn gyson yn cyflwyno cynnwys sy'n ysgogi'r meddwl sy'n ysbrydoli unigolion i fanteisio ar eu greddf a chofleidio pŵer trawsnewidiol symbolaeth anifeiliaid. Gyda’i arddull ysgrifennu ddeniadol a’i wybodaeth ddofn, mae Jacob yn grymuso darllenwyr i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain, gan ddatgloi gwirioneddau cudd a chofleidio arweiniad ein cymdeithion anifeiliaid.