Sidydd Brodorol America & Astroleg

Jacob Morgan 07-08-2023
Jacob Morgan

Sodiac Americanaidd Brodorol & Astroleg

Beth mae dy enaid i fod i ddysgu yn y daith hon o amgylch yr Olwyn Feddyginiaeth? Pa gyfraniadau mae dy ysbryd am eu gwneud i'r Fam Ddaear a'i phlant i gyd? Cliciwch ar eich totem geni (isod) i gael gwybod! Hefyd, sgroliwch i lawr neu cliciwch i ddysgu mwy Sodiac Americanaidd Brodorol & Astroleg .

BEAR TOTEM

Mae totem geni'r Arth yn gysylltiedig ag elfen y Ddaear a chyfeiriad cardinal y Gorllewin. Mae gan bobl a aned gyda'r totem hwn nodweddion dyn, hyd yn oed ymhlith menywod. Mae hyn yn rhoi cryfder mewnol arth sy'n cael ei gydbwyso â geirwiredd, derbyniad a didwylledd.

Os mai'r Arth yw eich totem geni Americanaidd Brodorol, rydych chi'n naturiol chwilfrydig. Po fwyaf anodd yw'r pos, y mwyaf y mae'n eich cynhyrfu. Unwaith y bydd dirgelwch wedi'i ddatrys, eich cam nesaf yw rhannu'r wybodaeth honno, ond dylid cydbwyso rhodd o'r fath â gofal. Nid ydych chi eisiau difetha syrpreis neu epiffani i rywun arall.

Mae pobl arth yn ymarferol ac yn arwahanol. Rydych chi'n hoffi eistedd yn ôl a chasglu gwybodaeth i'w defnyddio yn y dyfodol. Mae Arth hefyd yn berson corfforol iawn sy'n ymateb yn gryf i fewnbwn synhwyraidd. Un o'r heriau i'r Bear totem yw deall bod mwy i'r byd hwn na dim ond yr hyn yr ydym yn dod ar ei draws ar y lefel gorfforol. Nid yw eich hunan ysbrydol yn cael ei gategoreiddio'n hawdd yng nghabinet ffeilio taclus eich meddwl.

Os yw'rMae traddodiadau Brodorol America yn dweud mai Neidr yw'r totem mwyaf cyffredin ymhlith Shamaniaid oherwydd mai nhw yw iachawr a thywysydd ysbrydol y llwythau. Fel y Neidr, mae'r Shaman yn parhau i fod yn ddi-rwystr gan ychydig o ddrama. Maen nhw'n llithro ymlaen yn oeraidd, ac yn trin materion gyda phen gwastad.

Os mai Snake yw eich totem, mae'n debyg eich bod chi'n mwynhau datrys enigmas a chyfrinachau. Rydych hefyd yn anrhydeddu cyfrinachau gyda diwydrwydd dyladwy. Gall pobl ymddiried ynoch chi fel gwrandäwr cyfrinachol.

Mewn lleoliadau cymdeithasol mae Snake yn dangos hiwmor gwych, dyfeisgarwch a gallu i addasu. Gall pobl nadroedd yn ddiarhebol daflu eu crwyn nid yn unig ar gyfer twf ond hefyd hyblygrwydd gyda'u hamgylchedd. Mae Neidr hefyd yn mwynhau cefnogi pobl eraill gyda nodau hynod bersonol.

Mae gan bobl â Neidr totem feddyliau prysur. Maen nhw'n meddwl am 10 peth ar unwaith, ac yn gwneud aml-dasgwyr trawiadol. Yn allblyg ac yn gyfrwys, mae Snake yn cymryd bywyd yn uniongyrchol. Yr her i Snake, fodd bynnag, yw bod rhyddhau'r gorffennol yn anodd. Mae yna bob amser y cwestiynau “beth os” sy'n creu pryder.

Pan fyddwch chi'n cerdded gyda Snake mae gennych chi gysylltiad naturiol â materion cyfriniol ac ysbrydol. Efallai y byddwch hyd yn oed yn penderfynu cerdded Llwybr y Medrus er mwyn gwasanaethu galwad uwch. Mae Neidr yn addas iawn ar gyfer y dasg hon, gyda ffocws cryf a sensitifrwydd heb fod angen clod.

Cliciwch i ddarllen mwy am Totem Neidr Sidydd Brodorol America .

> EIRA WYDDTOTEM

Mae Snow Goose yn dod o dan deyrnas Elfen y Ddaear a chyfeiriad cardinal y Gogledd. Pan fyddwch chi'n chwilio am rywun sydd â chymhelliant a gyriant, chwiliwch am berson â thotem Snow Goose. Mae gan yr adar unigryw hyn strategaeth chwarae-wrth-chwarae ar gyfer bron bob eiliad o unrhyw ddiwrnod penodol. Mae'r agwedd hon at fywyd yn rhoi mwy o ymdeimlad o gysur i Snow Goose ac yn adeiladu'r hyder sydd ganddynt weithiau.

Os mai dyma'ch totem Brodorol Americanaidd, rydych chi'n gosod y bar yn uchel iawn i chi'ch hun. Mae hyn yn rhan o her Snow Goose. Cadwch bethau'n realistig neu byddwch chi'n methu ac yn siomi'ch hun. Y newyddion da yma yw eich bod yn cymryd hyd yn oed anawsterau cas gyda hiwmor natur dda. Rydych chi wedi dysgu'r wers sut i chwerthin ar eich pen eich hun, sy'n iachus iawn.

Cariadon nid ymladdwyr yw pobl Snow Goose. Byddai'n well gennych roi eich egni i ymdrechion cadarnhaol er lles pawb. Mae’r anifail totem hwn yn darlunio’r ystyr y tu ôl i’r ymadrodd, “araf a chyson sy’n ennill y ras”. Mae Snow Goose bob amser yn cadw llygad ar y wobr ond mae hefyd yn gwybod na ellir rhuthro'r llwyddiannau mwyaf weithiau.

Y tu mewn i'w cylch, mae pobl Snow Goose wrth eu bodd yn creu hafan groesawgar. Mae harddwch yn disgleirio ym mhob rhan o'r cartref. Mae'r llacharedd hwn yn adlewyrchu gwir enaid Snow Good sy'n wirioneddol ddilys a ffyddlon, yn enwedig gydag aelodau agos o'r teulu. Pan fydd rhywun yn y grŵp hwnnw'n brifo, Snow Goose yn ddadleuolyn arsylwi cynnydd ac yn cynnig cefnogaeth.

Cliciwch i ddarllen mwy am Totem Gŵydd Sidydd Brodorol America .

WOLF TOTEM

Yn Sidydd Brodorol America, daw Wolf totem o dan lywodraethu'r elfen o ddŵr a chyfeiriad cardinal Gogledd-ddwyrain. Mae'r syniad o Blaidd unigol yn wir am yr arwydd Sidydd anifail hwn gan fod angen unigedd ar Blaidd yn rheolaidd. Cydbwyso eu bod yn mwynhau perthynas agos iawn lle mae eu partner yn deall y duedd hon ac yn rhoi gofod pan fo angen.

Mae calon Blaidd yn hael iawn. Ymddengys nad oes terfyn ar yr hyn y maent yn fodlon ei roi i'r rhai mewn angen. Yn anffodus mae rhai pobl yn manteisio ar natur Blaidd. Yn hyn rhaid i Blaidd aros yn wyliadwrus ac arogli gwir fwriadau.

Pan ymhlith criw o bobl y gellir ymddiried ynddynt, mae Blaidd yn gweithredu fel amddiffynnydd a gwarcheidwad. Mae gan bobl sydd â'r totem hwn feddyliau brwd a chalonnau ffyddlon. Mae totem y Blaidd yn rhedeg trwy reddf perfedd, sy'n nodweddiadol yn y fan a'r lle.

Os mai'r Blaidd yw eich totem geni rydych chi'n geisiwr naturiol. Fel y cyfryw efallai y bydd eraill yn eich dilyn allan o ymddiriedaeth yn syml oherwydd eich bod yn ymddangos fel pe baech yn gwybod i ble rydych yn mynd (ac yn bwysicach fyth, pam). Mae'r nodwedd hon yn disgleirio'n arbennig o ddisglair pan ddaw i athroniaeth neu ysbrydolrwydd. Mae Blaidd yn gwybod sut i gerdded rhwng bydoedd a chydbwyso'r ddau yn eu bywyd bob dydd. Mae Wolf yn dysgu’n ddiymdrech, yn aml heb sylweddoli bod eu “cerdded” yn siaradcyfrolau.

Cliciwch i ddarllen mwy am Wolf Sidydd Brodorol America .

WOODPECKER TOTEM

Y sioe gerdd Woodpecker yn ergydio'i churiad i'r Elfen o Ddŵr a chyfeiriad cardinal y De. Ym myd Sidydd Anifeiliaid Brodorol America, cnocell y coed yw grym meithrin y Fam Gysegredig. Mae pobl cnocell y coed yn gwybod yn reddfol pryd i gynnig cymorth a pha fath. Maent i bob pwrpas yn “cusanu boo boos ac yn eu gwella”.

Mewn perthnasoedd, mae Cnocell y Coed yn dangos defosiwn mawr. Mae hi'n cymryd ei hamser i ddod o hyd i'r partner iawn. Ar ôl ymrwymo, mae Woodpecker yn rhoi ei holl sylw ac egni tuag at wneud y person hwnnw'n hapus. Nid yw'r rhybudd ar gyfer Cnocell y coed yn cwympo'ch hun yn gyfan gwbl i'ch partner lle mae'ch natur unigryw yn mynd ar goll.

Os mai dyma'ch totem geni, mae gennych ffordd gydag arian. Rydych chi'n gwybod eich ffordd o gwmpas llyfr siec a bancio bron yn ogystal â chyfrifydd. Mae yna reswm dilys iawn dros ganolbwyntio eich sylw ar gyllidebu – mae'n rhoi sicrwydd i'ch anwyliaid, sy'n dod â llawenydd i'ch ysbryd.

Nodwedd arall o'r rhai a aned â thotem cnocell y coed yw angerdd dros fyd natur. Mae llawer yn cael eu denu'n llawen i weithio mewn ecoleg neu wyddorau amgylcheddol eraill. Mae cadw mewn cysylltiad â terra firma yn bwydo enaid cnocell y coed â dirgryniadau cynnes a chroesawgar.

Yr her fwyaf i gnocell y coed yw cydbwysomeddwl a chalon. Mae hi'n sensitif ac yn cael ei llethu'n hawdd gan emosiwn. Yn hyn o beth, rhaid i gnocell y coed fesur y cariad y maent yn ei roi a sicrhau bod perthnasoedd yn aros yn gytbwys. Mae cnocell y coed hefyd angen hunan-gariad er mwyn cyflawni.

Cliciwch i ddarllen mwy am Totem Cnocell y Coed Sidydd Brodorol America .

Sodiac Brodorol America & Trosolwg Astroleg

Y Sidydd Brodorol America & Mae gan 'system' sêr-ddewiniaeth lawer o debygrwydd i systemau nefol eraill o ragfynegi ein presennol a'n dyfodol.

Yn ei ffurf symlaf, mae Astroleg yn edrych ar leoliad y sêr, y lleuad a'r haul adeg eich geni. fel patrwm sy'n dangos eich bod unigryw, hanfodol gan gynnwys ar lefel ysbrydol. Mae ymarferwyr metaffisegol yn defnyddio'r ymadrodd, “fel uchod, felly isod” i fynegi'r egwyddor hon.

Yr ydym wedi ein clymu wrth y ddaear a'r sêr, a phob peth byw mewn rhwydwaith cysegredig . Mae Astroleg Brodorol America yn ein helpu i ddod yn fwy ymwybodol o'r cysylltiadau hynny, yn cefnogi dysgu i ymddiried yn ein greddf ac yn gweithredu fel system ar gyfer twf personol.

Y bwriad yn y pen draw yn y system astrolegol hon yw rhoi gwell dealltwriaeth i bobl o eu pwrpas cyffredinol a'u cytundebau a dderbyniasoch fel bod ysbrydol yn y byd hwn.

Mae geni yn fath o gychwyniad real iawn.

O'r diwrnod hwnnw ymlaen mae gwybod yr hyn rydych chi yma i'w ddysgu yn gwneud gwahaniaeth mawr yn y penderfyniadgwneud .

Archdeip wedi'i ysgrifennu yn ein DNA yw'r pwrpas gwreiddiol hwn ac mae'n effeithio nid yn unig arnom ni'n bersonol ond fel cydymwybyddiaeth. Mewn geiriau eraill, mae Sidydd Brodorol America yn fodd o hawlio eich cyfrifoldeb yn y bywyd hwn wrth baratoi ar gyfer y tro nesaf ar olwyn yr ailymgnawdoliad.

Efallai y bydd hynny ar y dechrau yn swnio braidd yn sarrug, ond nid yw. Mae Americanwyr Brodorol yn gweld bywyd fel olwyn ddiddiwedd y mae pob enaid yn teithio i'w tynged.

Fel y gallai rhai ddweud, pan fydd un drws yn cau mae un arall yn agor ynghyd â mwy fyth o gyfleoedd i hunanwireddu . Mewn geiriau eraill bobl, y daith nid y gyrchfan sy'n bwysig mewn gwirionedd.

Mae faint o ddylanwad sydd gan eich Arwydd Sidydd Brodorol America yn eich bywyd a sut mae'n amlygu yn dibynnu'n fawr ar gyfnod y lleuad, y lleuad newydd gan ddod ag ysbrydoliaeth, mae'r lleuad cwyr yn amlygu emosiynau, mae'r lleuad llawn yn ysbrydol egnïol ac mae'r lleuad sy'n pylu yn un o ryddhad. Mae gan bob totem anifail affinedd lliw, cysylltiad elfennol a chlymau â'r gwyntoedd!

Mae mwy o gyfatebiaethau y gallwch eu harchwilio wrth i chi ddarllen y bersonoliaeth & nodweddion y 12 arwydd.

Mae'n well cymryd Astroleg Brodorol America mewn brathiadau bach. Mae llawer i'w ddysgu a llawer o haenau o fewnwelediad sy'n pilio'n ôl fel nionyn pan fyddwch chi'n rhoi amser a sylw iddo.

Y rhai sydd eisiau dyfnderbyddai dealltwriaeth o rythmau a dirgelion Natur yn gwneud yn dda i gychwyn ar y daith gywrain hon. Bydd yn newid eich perthynas â'r hunan, eraill, y Ddaear a'r bydysawd ei hun.

Awgrym: ystyriwch gadw dyddlyfr ar gyfer yr eiliadau “ah ha” hynny yn eich astudiaethau. Wrth i chi dyfu a dysgu, fe welwch y gwersi rydych chi'n eu hintegreiddio o Sidydd Brodorol America yn dod yn fwy dwys. Ymddiried yn eich Ysbryd Anifail fel ffrind a thywysydd annwyl ar y daith.

Mae'r system astrolegol hon yn fanwl iawn. Ni fyddwch chi'n dysgu popeth dros nos - ac mae'r hyn rydw i wedi'i ddarparu yma yn drosolwg eithaf brysiog dim ond i roi ymdeimlad i chi o'r lluniad cyfan. Felly cymerwch anadl ddwfn a daliwch ati i ddarllen!

Sodiac Brodorol America & Astroleg vs Astroleg y Gorllewin

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd â sêr-ddewiniaeth draddodiadol y Gorllewin, ond mae sêr-ddewiniaeth Brodorol America yn wahanol iawn i'r hyn a welwch yn y papur newydd dyddiol.

Lle mae sêr-ddewiniaeth Solar yn canolbwyntio ar y 12 arwydd o'r Sidydd, yn y system hon ystyrir siart cyfan person. Ydy, mae'r haul yn chwarae rhan ond hefyd nifer o ddarnau eraill o ddata sy'n rhoi golwg 3 dimensiwn o fwriad ein henaid.

Nid yw systemau Brodorol America yn dyrchafu un arwydd neu archdeip dros un arall. Maen nhw i gyd yn bwysig i ddeall y darlun mawr.

Mae'r archeteipiau hyn o botensial dynol yn dod mewn pob maint a lliw gyda lliw llawn.amrywiaeth o bosibiliadau!

Mae siart Sidydd Brodorol America, i bob pwrpas, yn debyg i sgript eich bywyd. Nid yw hyn, fodd bynnag, yn cyfyngu ar y cysyniad o ewyllys rydd. Peidiwch â phoeni bod digon o le i ad-libbing.

Meddyliwch am eich siart fel yr amlinelliadau mewn llyfr lliwio – rydych chi'n dod â'r creonau rydych chi'n eu dymuno a gallwch chi hyd yn oed sgriblo y tu allan i'r llinellau!

Sidydd Brodorol America & Gwreiddiau a hanes sêr-ddewiniaeth

Yn yr hen amser, roedd pobl yn dibynnu'n fawr ar arwyddion ac argoelion o'r byd o'u cwmpas gan gynnwys y sêr.

Yn aml roedd yn rhaid i Feddygon neu Shaman ddehongli yr arwyddion hyn, yn ogystal â rôl pobl ddoeth, iachawyr, consurwyr a cherddwyr rhwng y byd (seiciaid, cyfryngau, clairvoyants, ac ati).

Rhoddodd yr henuriaid sylw manwl iawn i'r awyr a'r tir, gan ymddiried mewn patrymau mynych i ddweud wrthynt pryd i blannu, cynaeafu, teithio ac ati. Almanac yn asio â'i gilydd.

Roedd patrwm y sêr yn arwyddocaol ym mythau a chwedlau Brodorol America, a oedd hefyd yn gysylltiedig â'u diwylliant a'u credoau. At hynny, mae'r Sidydd hefyd yn defnyddio'r straeon hynny i ddarlunio gwirioneddau dyfnach.

Arth yw chi, mae eich gofod personol yn bwysig iawn i chi. Mae'r ogof honno'n ddiogel ac yn groesawgar. Mae'n fan lle gallwch chi archwilio pob agwedd ar eich byd mewnol yn ddiogel. Rydych chi'n mynd i'r lle cysegredig hwnnw i gael adfywiad tawel.

Nid yw arth yn greadur o newid. Yr hyn y mae eraill yn ei alw'n un-hen, yr un fath rydych chi'n ei gael yn gyfforddus ac yn sicr. Serch hynny mae'n rhaid i Arth ddysgu sut i drin trawsffurfiadau neu ni fydd byth yn tyfu i fod yn gyflawnder.

Cliciwch i ddarllen mwy am Arth Sidydd Brodorol America .

Gweld hefyd: Symbolaeth Manatee & Ystyr geiriau:

BEAVER TOTEM

Mae totem geni’r Afanc ynghlwm wrth elfen y Ddaear a chyfeiriad cardinal y Dwyrain. Mae pobl sydd â totem yr Afanc yn aml yn ymddangos yn bryderus. Mae eistedd yn llonydd am gyfnodau hir o amser yn ddigon i wneud i Afanc dynnu sylw.

Os cawsoch eich geni gyda'r Afanc mae gennych ddycnwch naturiol. Ychydig iawn a all eich cadw rhag cwblhau unrhyw brosiect. Yn well byth, mae gan Afanc ddoniau eithaf anhygoel. Gall y bobl hyn greu harddwch mawr a sylfeini cryf.

Yn y byd cyffredin, mae pobl Afancod yn aml yn poeni am arian. O ganlyniad maen nhw'n gweithio'n galed iawn gan greu diogelwch iddyn nhw eu hunain a'r rhai maen nhw'n eu caru. Mae unrhyw ormodedd o'r ymdrechion hyn yn aml yn mynd i weithredoedd elusennol sy'n gwneud i Afanc wenu o fewn.

Mae Beaver totem yn rhoi'r ymdeimlad sylfaenol o hunanhyder i chi. Fe'ch ystyrir yn gorff cartref sy'n caru diddanu. Yn y gosodiad hwngallwch chi ddangos yr awyrgylch y gwnaethoch chi ei greu'n ofalus ynddo. Mae “Hostess with the mostess” yn wir yn berthnasol i Afanc.

Gweld hefyd: Symbolaeth Adain Gwyr & Ystyr geiriau:

Tra bod yr Afanc yn ymddangos yn dawel ac wedi ymgasglu ar yr wyneb, sylweddolwch fod gan y person hwn rai ansicrwydd eithaf llym sy'n dod i'r amlwg yn y pen draw. Ni allwch redeg oddi wrth y pethau hyn. Dyma'ch gwersi i'w datrys. Yn ogystal, mae angen i Beaver ofalu nad yw'n canolbwyntio'n ormodol ar waith, gan golli cymaint o fywyd yn y broses. Dewch â chwarae ac ymlacio i mewn i'ch argae am gydbwysedd a llawenydd.

Cliciwch i ddarllen mwy am Afanc Sidydd Brodorol America Totem .

DEER TOTEM

Elfen totem y Ceirw yw'r Ddaear a'r cyfeiriad cardinal yw'r Dwyrain. Mae'r rhai sy'n cael eu geni gyda'r totem hwn yn glyd ac yn fympwyol, sy'n eu caru i lawer. Nid oes asgwrn cymedrig yng nghorff y Ceirw mewn gwirionedd ac maent yn ymhyfrydu mewn cymdeithasu ag eraill o'r un meddwl.

Os mai chi yw'r Carw mae gennych chi ddawn gab. Mae eich meddwl craff a'ch ffraethineb brwd yn cadw sgyrsiau yn egnïol ac yn ddeniadol. Nid oes gennych unrhyw broblem gyda siarad cyhoeddus a byddai'n dda dod o hyd i waith lle gallwch ddefnyddio'r ddawn hon yn rheolaidd.

Mewn perthnasoedd Mae ceirw yn dosturiol ac yn feithringar. Serch hynny, mae rhywfaint o anesmwythder yn gorwedd yn eich enaid. Y ffordd orau o atal y llais hwnnw yw dod o hyd i her â ffocws. Gwybod bod “troi ymlaen” y ffocws hwnnw'n haws na'i ddiffodd.

Gwneuthurwr heddwch yw ceirw. Nid ydych yn hoffigwrthdaro, ond byddwch yn cymryd rhan ynddo pan fyddwch chi'n teimlo bod gennych chi rywbeth da i'w gynnig tuag at ddatrysiad. Mae dod â phobl annhebyg at ei gilydd yn gadarnhaol yn gwneud Ceirw yn hapus iawn. Nid yw ceirw ychwaith yn mwynhau ymdeimlad o ansefydlogrwydd a bydd yn gwneud popeth posibl i adfer trefn.

Gyda llaw, os cawsoch eich geni dan arwydd y Ceirw gallwch sleifio gyda'r gorau ohonynt. Mae ennill cuddio yn awel. Byddwch yn ymwybodol, fodd bynnag, y gallwch chi godi ofn ar bobl os nad ydyn nhw'n eich gweld chi'n llwyr. Arbedwch y dawn honno ar gyfer Calan Gaeaf!

Cliciwch i ddarllen mwy am Totem Ceirw Sidydd Brodorol America .

FALCON TOTEM

Tân yw elfen totem y Falcon a'r cyfeiriad cardinal yw'r Dwyrain. Mae'r rhai sy'n cael eu geni dan arwydd yr Hebog yn cadw'u cŵl hyd yn oed yng nghanol corwynt. Er ei fod yn aderyn, mae Falcon wedi'i seilio'n dda ac mae ganddo sgiliau gwneud penderfyniadau cadarn. Dyma pam mae Falcon yn aml yn canfod eu hunain mewn safle arwain, hyd yn oed yn ddiarwybod.

Nid yw Falcon yn ofni her gydag ychydig o gystadleuaeth natur dda. Mae Falcon eisiau gwneud y darganfyddiad gwych nesaf, ennill record byd mewn rhedeg a hyd yn oed efallai mynd i'r gofod. Mae Hebog wedi'i ysbrydoli gan awydd am antur nad yw'n hawdd ei ddiffodd.

Os mai dyma'ch totem, mae gennych lygaid a synhwyrau brwd. Os ydych chi'n cyfleu arsylwad, mae bron yn aml yn gywir hyd at fanylion bach. Mae hyn yn creu synnwyr cryfhunanhyder y mae rhai pobl yn ei ddehongli fel rhywbeth egotistaidd. Ni allai dim fod ymhellach o'r gwir. Yn syml, mae gennych graidd cadarn o wirionedd personol nad yw'n aml yn siglo.

Mewn perthnasoedd mae Falcon yn bartner angerddol. Bydd ef neu hi yn mynegi eu cariad a'u cnawdolrwydd mewn ffyrdd creadigol iawn. Mae angen partner arnoch chi sy'n hoffi hedfan yn uchel, gan archwilio i ble mae'r gwyntoedd yn mynd â chi. O'r safbwynt hwn gallwch weld yn glir iawn y Llwybr y dylech ei ddilyn er mwyn cyflawni. Cerddwch mewn gweddi.

Un o'r heriau i Falcon yw cysylltu â'ch byd mewnol. Rydych chi'n tueddu i'w anwybyddu, gan ffafrio pynciau llai cymhleth lle gallwch chi weld ffrwyth eich ymdrechion yn hawdd. Ysywaeth, mae angen y cysylltiad dyfnach hwnnw ar Falcon er mwyn darganfod eu Meddygaeth yn ei holl ogoniant.

Cliciwch i ddarllen mwy am Totem Hebog Sidydd Brodorol America .

<13

OTTER TOTEM

Mae totem y dyfrgi yn cyd-fynd â'r elfen Aer a chyfeiriad cardinal y Gogledd-Gogledd-ddwyrain. Mae pobl sy'n cael eu geni o dan arwydd y Dyfrgi yn drysu rhwng gweddill y Sidydd Brodorol America. Nid oes dim byd rhagweladwy am Dyfrgi, ac nid yw'n teimlo'r angen i wneud pethau mewn modd confensiynol. Er efallai nad yw pobl yn deall ymagwedd Dyfrgwn, mae'r arwydd hwn yn aml yn eithaf medrus wrth orffen tasgau yn fedrus iawn.

Os mai dyma'ch arwydd, fe'ch ganed gyda chreadigrwydd yn ymchwyddo trwy eichgwythiennau. Rydych chi'n graff, yn reddfol ac yn feithringar. Yn well byth, gonestrwydd yw holl bolisi Dyfrgwn. Ni allech ofyn am ffrind mwy profedig a chywir na Dyfrgi.

Mae meddwl y Dyfrgi yn anniwall o chwilfrydedd, yn enwedig o ran credoau a safbwyntiau dwfn pobl. Mae archwilio'r cysyniadau hyn yn gweithredu fel bwyd yr ymennydd. Rydych chi'n cadw popeth rydych chi'n ei ddysgu mewn ffeiliau meddwl taclus ac yn edrych am unrhyw esgus da i rannu'r data hwnnw. Wrth wneud hynny weithiau bydd Dyfrgi yn cymryd drosodd sgyrsiau heb sylweddoli hynny. Mae ei frwdfrydedd yn llythrennol yn ei ysgubo i ffwrdd.

Mae totem geni'r dyfrgi yn chwareus iawn ac weithiau braidd yn slei. Mae'r bobl hyn yn mwynhau frolicking a dawnsio dan y lleuad, i ffwrdd o lygaid brawychus bywyd bob dydd. Yr her yma yw cael Dyfrgi i ddod yn ôl i'r ddaear ac ail-ganolbwyntio. Yn gyffredinol, mae dyfrgwn yn ddeniadol ac yn ddymunol iawn, gan eu gwneud yn ffrind i lawer.

Cliciwch i ddarllen mwy am Totem Dyfrgi Sidydd Brodorol America .

<2

OWL TOTEM

Mae tylluanod totem yn cael ei reoli gan yr elfen Tân a chyfeiriad cardinal y Gogledd-orllewin. Mae'r rhai sydd â'r arwydd geni hwn braidd yn enegmatig. Ar un llaw mae ganddyn nhw egni a mwy ynghyd â natur allblyg iawn. Ar y llaw arall maent yn aml yn neidio cyn edrych ac yn y pen draw mewn stiw diarhebol. Canlyniad da hyn yw bod y Dylluan yn dysgu i ystwytho yn lle egwyl.

Mae pobl ym mywyd y Tylluanod yn gwerthfawrogi ei sgiliau gwrando.Ni fydd tylluan yn torri ar draws, ac mae'n prosesu popeth a glywant yn ofalus. Os gofynnir am farn, bydd yn gwbl onest (boed hynny i gyd weithiau heb unrhyw glustogi).

Os mai dyma'ch totem geni rydych chi'n cyfarch bywyd gyda gobaith ac optimistiaeth. Rydych chi'n anrhydeddu eich natur ysbrydol ac yn ymdrechu i integreiddio hynny i brofiadau beunyddiol. Rhaid i dylluan aros yn driw i bwrpas eu henaid, a all fod yn frwydr mewn cymdeithas anhrefnus.

Mae pobl dylluan yn gweld pethau’n glir iawn ac mae’n well ganddynt arsylwi cyn rhyngweithio. Fel hyn mae eich llygaid ar agor cyn mynd i sefyllfa. Mae eich agwedd gadarnhaol yn darganfod harddwch yn y pethau lleiaf. Chwi chwiliwr gwybodaeth nad yw byth yn peidio â mwynhau darganfyddiad.

Yr her i Dylluan yw aros yn enaid aflonydd. Mae cymaint i'w wneud a'i weld mewn bywyd eu bod yn ceisio gwasgu 100 o brofiadau yn hytrach na chael un sy'n wirioneddol drawsnewidiol. Dyma'r person sy'n darllen llyfr bywyd yn gyflym ac yn methu'r neges ddyfnach a allai gyflawni'r dyheadau mewnol hynny.

Cliciwch i ddarllen mwy am Totem Tylluanod Sidydd Brodorol America .

RAVEN TOTEM

Rheolir totem y Gigfran gan yr elfen Awyr a chyfeiriad cardinal y Gorllewin. Mae gan y rhai a aned â totem Raven fusnes fel enw canol. Maent wrth eu bodd yn tyfu prosiectau a chwmnïau, gan sicrhau eu hunain yn ariannol yn y broses.

Mae Raven yn hynod garismatig, disglair fel yhaul a thra egwyddorol. Os oes angen rhywun arnoch i'ch cynrychioli mewn cytundeb gwerthu, gofynnwch i Gigfran. Byddan nhw'n cael mwy nag y gofynnoch chi amdano.

Er gwaethaf ymgymeriadau masnachol egnïol Raven, mae'n hawdd iawn mynd â'r aderyn hwn. Mae'r rhain yn parhau i fod yn dawel hyd yn oed mewn delio anodd ac mae ganddynt graffter craff. Gall Raven fod yn angerddol iawn am syniad neu brosiect, gan ddod yn feichus yn y broses. Unwaith y daw'r faux paux hwn i'w sylw, mae Raven yn ymdawelu ac yn gofyn am faddeuant mewn modd cwbl ddryslyd.

Os ydych chi'n hedfan gyda'r Raven totem rydych chi'n debygol o symud yn gyson tuag at gamfanteisio newydd. Nid yw cigfrain yn rhoi gwreiddiau dwfn i lawr, mae'n well ganddynt ddilyn y gwynt lle mae'n mynd â nhw. Gall hyn adael Raven yn teimlo eu bod ar y tu allan i fywyd, yn edrych i mewn nes eu bod yn barod i lanio ac aros yn llonydd am ychydig.

Mae cigfrain yn caru pethau eithaf sgleiniog. Maen nhw eisiau cael eu hamgylchynu gan harddwch. Nid yw'r duedd hon bob amser yn ymarferol, ond mae'n rhoi boddhad mawr. Gall pethau sgleiniog fod yn berthnasol i brosiect neu syniad newydd hefyd. Er ei fod yn ymddangos yn gyffrous iawn, nid yw ei roi ar waith bob amser yn hawdd.

Cliciwch i ddarllen mwy am Totem Raven Zodiac Brodorol America .

16>

SALMON TOTEM

Mae'r Salmon totem yn dod o dan lywodraeth yr elfen Tân a chyfeiriad cardinal De-De-orllewin. Os oeddech chi'n meddwl bod Afanc yn fwndel o egni arhoswch nes i chi gwrdd ag Eogperson. Maen nhw mor gyflym fel bod eogiaid i’w gweld yn diflannu mewn eiliad o rybudd. Wedi'u gyrru gan frwdfrydedd ac angerdd, mae pobl yn cael eu denu at Eog ac yn aml yn neidio i'r nant gydag ef. Mae'r profiad yn hollgynhwysol, yn llawn dyfroedd gwyllt o hwyl ac fel arfer yn dod i ben fel llwyddiant.

Rhaid i'r rhai a aned dan arwydd yr Eog fod ag amcanion ystyrlon. Ni wneir dim heb feddwl sut i'w wneud yn ddefnyddiol, yn dosturiol ac yn ymatebol i angen hyfyw. Nid oes lle i drachwant ym myd Eogiaid.

Gyda phartneriaid, mae Eog yn dangos brwdfrydedd a chreadigrwydd mawr. O fewn cylch y berthynas honno mae dealltwriaeth ddofn yn adeiladu. Mae Eog a'u partner yn cael eu newid am byth er gwell ar gyfer y profiad hwn.

Os ydych chi'n Eog, rydych chi'n gwreiddio'r bachgen bach, weithiau i nam oherwydd eich bod chi'n teimlo pethau mor ddwfn. Rydych chi'n gweld y rhai sy'n gwasanaethu, yn aml heb gael unrhyw gydnabyddiaeth wirioneddol. Mae eogiaid yn barod ac yn barod i ddarparu hynny gyda dull llwyfan mireinio.

Mae cysylltiad eog â dŵr yn chwarae rhan yn nodweddion y Totem hwn. Rydych chi'n greadigol, yn artistig ac yn adfywiol. Rydych chi'n cael eich denu i leoedd gyda dŵr bywiol lle gall eich meddwl a'ch ysbryd yfed yn llawn.

Cliciwch i ddarllen mwy am Totem Eog Sidydd Brodorol America .

<17

SNAKE TOTEM

Mae Snake totem yn gysylltiedig ag elfen Dŵr a chyfeiriad cardinal y Gogledd-orllewin. Yn

Jacob Morgan

Mae Jacob Morgan yn awdur angerddol a brwdfrydig ysbrydol, sy'n ymroddedig i archwilio byd dwfn symbolaeth anifeiliaid. Gyda blynyddoedd o ymchwil a phrofiad personol, mae Jacob wedi meithrin dealltwriaeth ddofn o'r arwyddocâd ysbrydol y tu ôl i wahanol anifeiliaid, eu totemau, a'r egni y maent yn ei ymgorffori. Mae ei bersbectif unigryw ar gydgysylltiad natur ac ysbrydolrwydd yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac arweiniad ymarferol i ddarllenwyr ar gyfer cysylltu â doethineb dwyfol ein byd naturiol. Trwy ei flog, Cannoedd o Gwirodydd Dwfn, Totems, ac Energy Meanings of Animals, mae Jacob yn gyson yn cyflwyno cynnwys sy'n ysgogi'r meddwl sy'n ysbrydoli unigolion i fanteisio ar eu greddf a chofleidio pŵer trawsnewidiol symbolaeth anifeiliaid. Gyda’i arddull ysgrifennu ddeniadol a’i wybodaeth ddofn, mae Jacob yn grymuso darllenwyr i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain, gan ddatgloi gwirioneddau cudd a chofleidio arweiniad ein cymdeithion anifeiliaid.