Symbolaeth Gargoyle & Ystyr geiriau:

Jacob Morgan 04-10-2023
Jacob Morgan

Gargoyle Symbolaeth & Ystyr

Eisiau amddiffyn eich hun a'r hyn yr ydych yn ei werthfawrogi? A oes angen rhywfaint o eglurder arnoch mewn sefyllfa? Gall Gargoyle, fel Ysbryd, Totem, a Power Animal, helpu! Mae Gargoyle yn eich dysgu sut i atal negyddiaeth wrth gael safbwynt uchel! Ymchwiliwch yn ddwfn i symbolaeth ac ystyr Gargoyle i ddarganfod sut y gall y Canllaw Ysbryd Anifeiliaid hwn eich goleuo, eich grymuso a'ch ysbrydoli.

  Symbolaeth Gargoyle & Ystyr

  Yn wahanol i greaduriaid rhyfedd eraill sy'n dod i'r amlwg o fytholeg, mae Gargoyles yn anwariaid chimerig sy'n ymddangos gyntaf mewn dyluniadau pensaernïol. Yn ôl y chwedl, mae Gargoyles yn amddiffyn lleoliad a'r bobl ynddo rhag negyddiaeth a gwirodydd digroeso. Roedd pobl yn nodi Gargoyles fel “Babewyns” yn ystod yr Oesoedd Canol, sy’n golygu “Babŵn.” Mae geirdarddiad Babewyns yn deillio o’r Hen Ffrangeg “Babuin, ” sy'n golygu "grimace." Mae “Babewyns” hefyd yn deillio o “Babuwynrie,” sy’n derm Saesneg Canol sy’n golygu “something monstrous.”

  Yn aml mae gan Gargoyles wynebau brawychus sy’n ymddangos. i snecian ar wylwyr, ac mae eu cyrff hirfaith yn gwneud eu hymddangosiad corfforol yn rhyfedd. Mae babŵns yn fawr, yn gryf, yn amddiffynnol ac yn ymosodol, ac mae pob un ohonynt yn nodweddion y mae'r creadur yn eu rhannu â Gargoyle. Gallai adolygu symbolaeth Babŵn roi mewnwelediad ychwanegol.

  Mae geirdarddiad y gair “Gargoyle” yn datgelu mwy oystyr cynnil y creadur. Mae “Gargoyle” yn deillio o “Gargouille,” yn ymwneud â “gurgulio neu arugula,” sy’n Lladin am “gwddf” neu “gullet.” Yma, mae symbolaeth Gargoyle yn ymwneud nid yn unig â’r llais ond â’r Chakra Gwddf neu “Vishuddha,” sy’n golygu “puro.” Mae Gargoyles yn ymddangos mewn grwpiau ar strwythurau i sicrhau bod pob cornel o'r adeilad yn parhau'n bur a heb ei lygru gan amodau erydol. Mae’r Chakra Gwddf hefyd yn ymwneud â gallu rhywun i fynegi ei hun ac i glywed a gwrando ar eraill.

  Mae Gargoyle yn ymddangos ar du allan adeilad fel cerfiad, bos, neu grotesg. Mae “bos” yn chwant pren neu garreg - efallai y bydd y Gargoyle yn ymddangos fel ymwthiad ar y deunydd carreg neu bren, gan roi golwg tri dimensiwn i'r creadur. Creadur mewn myth neu fod dychmygol yw “grotesg”. Weithiau mae pobl yn cyfeirio at y grotesg fel “Chimera.” Wrth gyfeirio at Gargoyle, mae'r term “Chimera” yn adlewyrchu sut mae'r creadur yn gymysgedd o wahanol rannau wedi'u cysylltu mewn un bod. Gall adolygu symbolaeth ac ystyr y chwedloniaeth Chimera roi mwy o fewnwelediad i chi.

  Mae dylunwyr adeiladau yn aml yn gosod Gargoyles ar derfynau fel y gallant wasanaethu i gyfeirio dŵr i ffwrdd ac i ffwrdd o'r strwythur. Gan wasanaethu fel pig glaw, mae Gargoyle yn amddiffyn y strwythur trwy atal waliau, brics a morter yr adeilad, a'i sylfaen rhag erydu. Cafnyn rhedeg trwy gefn y creadur ac allan o'i geg i adael i ddŵr arllwys allan. Mae pwrpas Gargoyles yn eu cysylltu â symbolaeth sy'n ymwneud ag amddiffyn, amddiffyn, atal, ac amodau sy'n gofyn am waith cynnal a chadw hirdymor. Gan wasanaethu fel pigau glaw, mae gan Gargoyle hefyd gysylltiadau â'r Elfen Ddŵr. Yn olaf, mae'r dŵr yn pigo o geg y Gargoyle yn symbol o fynegiant emosiynau a breuddwydion.

  Mae Gargoyle nid yn unig yn ymarferol, ond mae hefyd yn addurniadol. Mae corff y creadur yn gymysgedd o anifeiliaid y byd go iawn ac anifeiliaid dychmygol, ond gall y bwystfil fod â nodweddion dynol hefyd. Mae’r rhannau annhebyg sy’n creu ymddangosiad corfforol Gargoyle yn galw am ystyriaeth oherwydd gall y rhannau unigol ei gysylltu ag elfennau eraill neu roi mwy o fewnwelediad i ystyr a symbolaeth. Er enghraifft, mae gan Gargoyle asgellog gysylltiadau â'r Elfen Awyr tra hefyd yn gwneud i'r creadur gynrychioli'r deallusrwydd a'r llu o syniadau.

  Yn weledol syfrdanol, mae Gargoyle yn gwasanaethu i ddenu gwylwyr ac i ysbrydoli rhyfeddod neu ryfeddod. Mae’r bwystfilod deniadol hyn yn ymwthio allan o ymyl to adeilad. Mae safle uchel Gargoyle o'r uchelder yn gwneud y creadur yn symbol o'r holl-weld, arsylwi, safbwyntiau eang, a'r Meddwl Uwch.

  Gweld hefyd: Ffeithiau Jiraff & Trivia

  Gargoyle Spirit Animal

  Gweld hefyd: Symbolaeth Martin & Ystyr geiriau:> Os yw Gargoyle yn cyrraedd fel eich Spirit Animal, mae wedi dod i ddangos i chi sut i gyfathrebu'n well. Mae Doethineb Gargoyle yn cynnwys sut i wrando ar bethmae eraill yn dweud pan maen nhw'n siarad ond hefyd sut i ddadgodio'r ciwiau di-eiriau maen nhw'n eu cynnig. Mae Gargoyle yn eich helpu i ddweud yr hyn rydych chi'n ei olygu gyda'r holl ddwyster rydych chi am fynegi eich hun ynddo.

  Mae Gargoyle yn dod i mewn i'ch bywyd pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n wynebu amodau gwrthun. Os ydych chi'n mynd trwy ddioddefaint trawmatig, daw eich Animal Spirit Guide i'ch amddiffyniad. Mae Gargoyle yn eich cefnogi nes eich bod yn ddigon cryf i amddiffyn eich hun rhag ymosodiad negyddol.

  Gargoyle Totem Animal

  Os oes gennych Gargoyle fel Totem Geni, rydych yn huawdl ac nid oes gennych unrhyw broblem yn mynegi sut rydych yn teimlo. Rydych chi'n caru'r dŵr, felly mae amser ar y traeth, nofio, sgwba-blymio, cychod, a sgïo dŵr yn debygol o fod ymhlith eich rhestr o hoff bethau i'w gwneud. Mae pobl Gargoyle Totem yn ofalgar ac yn caru'n fawr; maent hefyd yn ffyrnig wrth amddiffyn y rhai y maent yn eu caru, yr hyn y maent yn ei werthfawrogi, a'u hargyhoeddiadau.

  Mae pobl â Gargoyle Totem yn freuddwydiol, yn llawn dychymyg, yn emosiynol, ac yn reddfol. Mae llawer o bobl gyda’r Gargoyle Totem Animal wrth eu bodd â’r celfyddydau creadigol, yn enwedig cerddoriaeth, wrth iddynt fwynhau trai a thrai nodau cerddorol yn cydweithio mewn harmoni coeth.

  Gargoyle Power Animal

  Defnyddiwch Gargoyle fel Anifail Pŵer os oes angen cymorth arnoch i weld sefyllfa o ongl wahanol. Pan fydd gennych fuddsoddiad emosiynol mewn perthynas, gall eich teimladau eich dallu rhag gweld yr hyn yr ydychangen gweld. Mae Gargoyle yn cyrraedd fel Cynghreiriad Anifeiliaid i'ch helpu i ystyried eich sefyllfa o safbwynt gwahanol. Bydd y creadur yn eich cefnogi i gyflawni safbwynt gwrthrychol fel y gallwch chi gael y darlun ehangach.

  Galwch ar Gargoyle pan fyddwch chi eisiau sicrhau diogelwch eich buddsoddiadau ariannol neu i gadw'r hyn rydych chi wedi'i adeiladu'n ddiogel rhag perygl. Mae Gargoyle yn eich cefnogi i amddiffyn yr hyn sydd gennych chi. Mae'r un Power Animal yn eich helpu i rwystro egni negyddol neu bobl rhag mynd i mewn i'ch bywyd a'ch gofod cysegredig.

  Affricanaidd & Ystyron Symbolaidd Gargoyle Ewropeaidd

  Roedd gan yr Hen Eifftiaid Gargoyles ar rai o'u strwythurau hefyd, ond yn aml maent yn cynnwys gwahanol rannau o anifeiliaid. Pennau llew oedd y pigau oherwydd ffyrnigrwydd y bwystfil. Roedd yr un Gargoyles ar demlau yn yr Hen Roeg, yn fwyaf nodedig Teml Zeus, a oedd yn cynnwys 39 o bigau dŵr pen llew. Yn y ddau achos, mae'r Gargoyles yn amddiffynwyr y strwythurau ffisegol ond maent hefyd yn greaduriaid pwerus sy'n cadw pob negyddoldeb dan sylw.

  Ar draws Ewrop hynafol, yn fwyaf nodedig mewn mannau fel Ffrainc, Sbaen, Prydain, ac Iwerddon Fawr, yno yn grotesg ar adeiladau a adnabyddir fel Sheela na gigs: Delwedd o fenyw gyda fwlfa agored. Roedd y ddelwedd yn cael ei defnyddio fel ffurf o hud apotropaidd i atal dylanwadau negyddol.

  Ffrengig Gargoyle Ystyron Symbolaidd

  Straeon am Saint Romanusdod allan o Ffrainc tua 631 i 641 C.C.C. Mae’r Sant yn achub pobl Rouen rhag creadur tebyg i Ddraig o’r enw “Goji” neu “Gargouille.” Roedd yn greadur sy'n anadlu tân gyda gwddf hir, clorian, ac adenydd tebyg i ystlumod. Mae'r Sant yn dinistrio'r anghenfil trwy ei losgi, ond mae'r pen a'r gwddf yn aros. Yna mae'n gosod gweddillion y creadur i'r tu allan i eglwys newydd i ddychryn ysbrydion drwg. Mae'r chwedl yn dweud sut mae'r Gargoyle yn dod yn symbol o amddiffyniad sy'n ymwthio allan o adeiladau tra hefyd yn cysylltu Gargoyle â symbolaeth y Ddraig.

  Breuddwydion Gargoyle

  Mae Gargoyle mewn breuddwydion yn aml yn symbol o burdeb neu'r angen i buro rhywbeth. Os gwelwch ddŵr yn pigo o geg Gargoyle, ystyriwch y geiriau rydych chi'n eu defnyddio a sut rydych chi'n mynegi'ch hun trwy iaith y corff neu giwiau cynnil. Os gwelwch Gargoyle heb ddŵr yn pigo ohono, fe allai olygu colled am eiriau neu ddigwyddiad lle rydych chi'n cael trafferth i leisio'ch barn.

  Mae Gargoyle ymhell uwch eich pen yn symbol o fod pethau'n gwella neu'n edrych i fyny yn fuan. Os ydych chi ar y to yn edrych i lawr ar Gargoyle, efallai y bydd y freuddwyd yn cyfeirio at gyfnod lle bydd angen i chi gymryd y darlun ehangach neu newid eich persbectif. Os yw'n bwrw glaw pan welwch Gargoyles mewn breuddwydion, mae'n awgrymu y gallech brofi catharsis yn fuan.

  Ystyr Symbolaidd Gargoyle y Dwyrain Pell

  Mewn pensaernïaeth Japaneaidd, mae Onigawara neu “greteilsen” Mae yn elfen addurnol ac amddiffynnol y mae adeiladwyr yn ei hychwanegu at do strwythur. Mae'r ffigwr yn gerflun neu deilsen to sy'n dangos delwedd "Oni," sy'n golygu "Ogre" neu greadur ffyrnig arall. Weithiau mae Onigawara yn ymddangos ar demlau Bwdhaidd. Mae Sachihoko neu Shachi hefyd yn tarddu o lên gwerin Japan, sef creadur chwedlonol sy'n cynnwys corff Carp a phen Teigr. Mae Onigawara yn dod â glaw, felly roedd addurniadau’r to yn siâp y bwystfil yn atal tân rhag dinistrio’r adeilad.

  Allwedd Ystyr Symbolaidd Gargoyle

  • Chimera
  • Grotesg
  • Gwarcheidiaeth
  • Paradocs
  • Ymarferoldeb
  • Amddiffyn
  • Llais Cysegredig
  • Dweud Straeon
  • <18 Chakra Gwddf
  • Elfen Ddŵr
   • Cael Yr Arch!

    <2

    Agorwch eich greddf i'r deyrnas wyllt a rhyddhewch eich hunan rydd! Cliciwch i brynu eich dec nawr !

  Jacob Morgan

  Mae Jacob Morgan yn awdur angerddol a brwdfrydig ysbrydol, sy'n ymroddedig i archwilio byd dwfn symbolaeth anifeiliaid. Gyda blynyddoedd o ymchwil a phrofiad personol, mae Jacob wedi meithrin dealltwriaeth ddofn o'r arwyddocâd ysbrydol y tu ôl i wahanol anifeiliaid, eu totemau, a'r egni y maent yn ei ymgorffori. Mae ei bersbectif unigryw ar gydgysylltiad natur ac ysbrydolrwydd yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac arweiniad ymarferol i ddarllenwyr ar gyfer cysylltu â doethineb dwyfol ein byd naturiol. Trwy ei flog, Cannoedd o Gwirodydd Dwfn, Totems, ac Energy Meanings of Animals, mae Jacob yn gyson yn cyflwyno cynnwys sy'n ysgogi'r meddwl sy'n ysbrydoli unigolion i fanteisio ar eu greddf a chofleidio pŵer trawsnewidiol symbolaeth anifeiliaid. Gyda’i arddull ysgrifennu ddeniadol a’i wybodaeth ddofn, mae Jacob yn grymuso darllenwyr i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain, gan ddatgloi gwirioneddau cudd a chofleidio arweiniad ein cymdeithion anifeiliaid.