Blaidd Totem

Jacob Morgan 13-08-2023
Jacob Morgan

Wolf Totem

Mae'r rhai sydd â totem geni'r Blaidd yn arddangos cyfoeth o foneddigeiddrwydd, tosturi a charedigrwydd . Mae'r Arwydd Sidydd Brodorol Americanaidd hwn hefyd yn dangos llawer o nodweddion hardd eraill gan gynnwys addasrwydd, sensitifrwydd a chariad gonest tuag at y rhai yn eu cylch.

Trosolwg Totem Geni Blaidd

*Nodyn*

Rhai Brodorol Americanaidd, Shamanaidd, & Meddygaeth Olwyn Astrolegwyr yn defnyddio Cougar ar gyfer y totem hwn.

Mae meddyginiaeth blaidd yn dwyn i gof egni goleuo ysbrydol!

Mae Sidydd Brodorol America yn dweud wrthym os cawsoch eich geni yn Hemisffer y Gogledd rhwng Chwefror 19 a Mawrth 20, neu yn Hemisffer y De rhwng Awst 23 a Medi 22 , mae gennych yr Arwydd. y Blaidd cyfriniol yn dy ysbrydoli.

Yn nhraddodiad y Gorllewin mae hyn yn cyfateb i Pisces sensitif (Gogledd) a Virgo manwl gywir (De) .

Gweld hefyd: Symbolaeth Ffenics & Ystyr geiriau:

Mae her i Blaidd yn osgoi dod yn anymarferol > pan ddaw'n fater o helpu i ddatrys problemau pobl eraill. Rhaid iddi hefyd wylio ei natur ofnus gan y gall eraill fanteisio arno.

Os ydych yn Blaidd rydych hefyd yn gweledydd (seicig, clyweled, canolig, ac ati).

Gan gysylltu â'ch hunan uwch, mae'r Hynafiaid a'r Dwyfol yn cyfoethogi'r rhodd hon. Rydych chi'n gwybod bod y Dirgelion allan yna ac rydych chi bob amser yn tiwnio i'r sibrwd bach llonydd hwnnw sy'n rhoi mewnwelediad a sensitifrwydd.

Ar adegau efallai y byddwch yn teimlowedi'ch datgysylltu o fywyd bob dydd oherwydd eich natur ysbrydol gref , ac mae hyn yn sicr yn un o wersi eich bywyd.

Mae tosturi yn cerdded gyda Wolf , ac mae'n nodwedd y gall Blaidd ei dysgu i eraill.

Mae’n anodd weithiau edrych ar ochr dywyllach bywyd, ond mae ein byd angen caredigrwydd a meddylfryd cymunedol Wolf.

Nid yw'n anarferol i Blaidd gysegru llawer o'u bywydau i weithgareddau ysbrydol, yn enwedig goleuedigaeth bersonol.

Nodweddion, Personoliaeth a Nodweddion y Blaidd

Mae blaidd yn cyd-fynd â gwynt y Dwyrain , cyfeiriad Dwyrain-Gogledd-ddwyrain a'r elfen o Ddŵr.

Mae Sidydd Brodorol America yn dweud wrthym fod tymor y Blaidd yn rhagfynegi adnewyddiad y ddaear a thymor y gwanwyn .

Mae’r holl egni ffres hwnnw yn rhoi pyliau deinamig i Blaidd yn arbennig ar gyfer dechrau prosiectau newydd .

Dŵr yn dylanwadu ar emosiynau Blaidd, gan eu dirlawn ag empathi. Mae Blaidd yn ymuno â chlan y Broga gyda'r Neidr fynegiannol a'r Gnocell y Coed cymwynasgar.

Mae Blaidd Bythol-ddoeth wrth ei fodd yn cymryd rôl tywysydd ac athro , yn enwedig mewn lleoliadau clos.

Mae blaidd bob amser yn rhoi sylw manwl i'w deulu a'u cylch mewnol. Mae'r totem geni hwn yn gwerthfawrogi pobl sy'n siarad ac yn gweithredu o'u calon , ond yn gyffredinol yn osgoi gwrthdaro.

Mae natur yn dangos i ni fod gan Wolf synhwyrau hynod gywrain gan gynnwys rhai dirgrynol. Mae hyn yn rhan o'r rheswm pam eu ysbrydolmae greddfau mor “spot-on”.

Gall blaidd weithiau fod ychydig yn ddryslyd oherwydd mae fel petaent yn dyheu am ryddid cymaint ag agosatrwydd, a byddant yn symud i mewn ac allan yn emosiynol i fwydo'r ddau ddymuniad.

Gallwch ymddiried yn Wolf i ddangos dyfeisgarwch mawr, sydd weithiau mewn gwirionedd yn tynnu eu sylw oddi wrth nodau a bwriad.

Mae blaidd hefyd yn greadur sensitif felly gwyliwch eich geiriau a sut rydych yn eu cyflwyno . Mae parch a gonestrwydd ill dau yn bwysig iawn i’r arwydd totem hwn.

Crisial hud Wolf yw Jade , sy’n eu helpu i ddod yn fwy hwyliog.

Mae Jade hefyd yn canmol haelioni a chariad y Blaidd . Mae planhigyn iachawr, Llyriad , yn cyd-fynd â Blaidd yn darparu sylfaen ac amddiffyniad.

Cydweddoldeb Cariad Wolf Totem

Mae Sidydd Brodorol America yn dweud wrthym mai Blaidd sy'n paru orau â'r rhai a aned o dan arwydd Gŵydd yr Eira, Cnocell y Coed, Arth, Neidr ac Afanc.

Gweld hefyd: Ysbryd, Totem, & Ystyron Anifeiliaid Pwer

Pan mae Blaidd mewn perthynas ymroddedig nid oes amheuaeth am ei gariad a'i ymroddiad.

Mae blaidd yn sensitif, yn rhamantus, ac mae ganddo dueddiad i ymollwng mewn cariad. Bydd eich ffrind o Blaidd yn gwybod beth sydd ei angen arnoch a phryd y bydd ei angen arnoch, ac eisiau cyflawni eich ffantasïau os byddwch yn rhoi tynerwch iddynt yn gyfnewid.

Llwybr Gyrfa Anifeiliaid Wolf Totem

Wolf yn rhagori mewn unrhyw yrfa sy'n gofyn am sensitifrwydd a dirnadaeth .

Yr unig rybudd yw bod yn rhaid iddynt sefydlu mesurau diogelu egnïol fel nad ydynt yn gwneud hynnydod yn llethu.

Mae Wolf yn rhwydwaithiwr ymarferol sy'n mwynhau gofod swyddfa mwy hamddenol gyda chydweithwyr y maent yn eu mwynhau.

Mae gyrfaoedd enghreifftiol ar gyfer y Blaidd yn cynnwys ysgrifennu, arweiniad ysbrydol, ac RN. Yn amlach na pheidio, mae'n well gan Wolf weithio y tu ôl i'r llinellau yn hytrach nag yn y fan a'r lle .

Gohebiaethau Metaffisegol Wolf Totem

 • Dyddiadau geni, Hemisffer y Gogledd:

  Chwef 19 – Maw 20

 • Dyddiad geni, Hemisffer y De:

  Awst 23 – Medi 22

 • Arwyddion Sidydd Cyfatebol:

  Pisces (Gogledd), Virgo (De)

 • Lleuad Geni: Lleuad Gwyntoedd Mawr
 • Tymor: Mis Aileni
 • Carreg/Mwyn: Jade
 • Planhigion: Llyriad
 • Gwynt: Dwyrain
 • Cyfeiriad: Dwyrain – Gogledd-ddwyrain
 • Elfen: Dŵr
 • Clan: Broga
 • Lliw: Glas Gwyrdd
 • Anifail Gwirodydd Cyflenwol: Arth Brown
 • Anifeiliaid Ysbryd Cydnaws: Arth Brown, Afanc, Neidr, Gŵydd Eira, Cnocell y Coed
<0

Jacob Morgan

Mae Jacob Morgan yn awdur angerddol a brwdfrydig ysbrydol, sy'n ymroddedig i archwilio byd dwfn symbolaeth anifeiliaid. Gyda blynyddoedd o ymchwil a phrofiad personol, mae Jacob wedi meithrin dealltwriaeth ddofn o'r arwyddocâd ysbrydol y tu ôl i wahanol anifeiliaid, eu totemau, a'r egni y maent yn ei ymgorffori. Mae ei bersbectif unigryw ar gydgysylltiad natur ac ysbrydolrwydd yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac arweiniad ymarferol i ddarllenwyr ar gyfer cysylltu â doethineb dwyfol ein byd naturiol. Trwy ei flog, Cannoedd o Gwirodydd Dwfn, Totems, ac Energy Meanings of Animals, mae Jacob yn gyson yn cyflwyno cynnwys sy'n ysgogi'r meddwl sy'n ysbrydoli unigolion i fanteisio ar eu greddf a chofleidio pŵer trawsnewidiol symbolaeth anifeiliaid. Gyda’i arddull ysgrifennu ddeniadol a’i wybodaeth ddofn, mae Jacob yn grymuso darllenwyr i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain, gan ddatgloi gwirioneddau cudd a chofleidio arweiniad ein cymdeithion anifeiliaid.