Symbolaeth Dove & Ystyr geiriau:

Jacob Morgan 23-10-2023
Jacob Morgan

Symbolaeth Dove & Ystyr

Colomen fel gwirod, totem, & anifail pŵer yw'r canllaw perffaith os ydych chi'n ceisio heddwch, ysbrydoliaeth ddwyfol, neu gysylltiad agosach â'ch teulu. Mae Dove yn eich dysgu sut i ddal eich ysbryd aflonydd a chofleidio'n drugarog y rhai rydych chi'n eu caru. Ymchwiliwch yn ddwfn i symbolaeth ac ystyr Dove i ddarganfod sut y gall y canllaw ysbryd anifeiliaid hwn eich goleuo, eich tawelu a'ch tawelu.

  Symbolaeth Dove & Ystyr

  Mae symbolaeth ac ystyr colomennod yn gweithio law yn llaw â’u doniau naturiol a’u mytholeg ddynol. Mae purdeb melys Colomen wen wedi dod yn symbol o Dduw, Ysbryd, a gobaith ledled y byd. Ond a wyddoch chi nad yw pob colomen yn wyn? Maent yn dod mewn amrywiaeth hyfryd o liwiau, pob un ag ystyr gwahanol. Mae Colomen Goch yn cynrychioli prynedigaeth, ac mae colomennod brith yn symbol o amrywiaeth ac amrywiaeth.

  Defnyddiwyd colomennod cain fel cludwyr neges oherwydd mae'n ymddangos eu bod bob amser yn dod o hyd i'w ffordd adref. Felly os daw Dove i'r amlwg yn eich bywyd, efallai ei bod hi'n bryd ystyried chwilota i'r lle rydych chi'n ei alw'n gartref a thalu sylw manwl i unrhyw gynhalwyr y dewch chi ar eu traws ar y ffordd.

  Ymhlith yr hen Roegiaid roedd Dove yn gysegredig i Zeus ac Aphrodite, Duw'r awyr a rheolwr Olympus a Duwies cariad ac angerdd. Y cyfuniad hwn yw un o'r rhesymau yr oedd bodau dynol yn ffafrio colomennod fel arwyddlun o undod teuluol ar adegau fel priodas. Eudefnyddio darluniau o golomennod mewn defodau priodas. Ac ymhlith y Pueblo, mae Dove yn gludwr glaw.

  Symbolaeth Colomennod yng Ngwlad Groeg yr Henfyd

  Mae symbolaeth colomennod yng Ngwlad Groeg hynafol yn dechrau gyda Duwies cariad ac adnewyddiad, Aphrodite. Roedd artistiaid cyfnod yn aml yn ei dangos yng nghwmni Doves. Roedd gan Dove dasg gysegredig i'w chyflawni, gan ddod ag Ambrosia at y Duwiau a'r Duwiesau (eu hoff ddiod).

  I'r neilltu yn ddiddorol, mae'n bosibl bod y term Groeg am Dove (peristera) wedi dod o ymadrodd Semitig, (perah Istar ), sy'n cyfieithu fel "aderyn Ishtar." Roedd cysylltiad diffiniedig rhwng Aphrodite ac Ishtar sy’n werth ei archwilio, yn syml, nid oes gofod yn yr erthygl hon.

  Mae darluniau o berthynas Aphrodite â cholomennod yn cynnwys colomennod marmor a adawyd fel offrymau addunedol yn Nheml Aphrodite. Cymerodd y Rhufeiniaid nodyn allan o'r llyfr Groegaidd, gan briodoli presenoldeb Colomennod i Fenws a Fortuna.

  Colomen fel Symbol Anifail Celtaidd

  Roedd y Golomen, fel Symbol Anifeiliaid Celtaidd, yn weddol yn syth bin. Roedd gan dduwiau â phwerau iachau Delweddau o Doves yn eu gofod Cysegredig. Teimlai’r bobl Geltaidd fod clywed cri Colomen yn golygu bod rhywun wedi trosglwyddo’n heddychlon o fywyd i farwolaeth. Roedd gan yr ysbryd anifail hwn hefyd gysylltiadau cryf â chelfyddydau proffwydol.

  Symbolaeth Colomennod yn Japan

  Mae Symbolaeth Colomennod yn Japan yn dechrau gyda stori. Yn y 3edd ganrif, trawsnewidiwyd yr Ymerawdwr (Ojin) yn Dduw a enwydHachiman, Duw rhyfel, amaethyddiaeth, saethyddiaeth, a physgota. Dywedir bod Hachiman yn defnyddio colomennod fel negeswyr, a nhw oedd ei ysbrydion cyfarwydd.

  Mewn celfyddyd, pan welwch golomen yn cario cleddyf, mae'n golygu diwedd gwrthdaro a dychwelyd heddwch.

  Ystyr colomennod yn Tsieina

  Ystyr colomen yn Tsieina , fel gwledydd eraill, fel aderyn hedd. Dove yw diplomydd cytgord rhwng bodau dynol a natur a bodau dynol â'i gilydd. Roedd ganddynt hefyd gysylltiadau â chyfathrebu gan fod pobl yn defnyddio Colomennod i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu.

  Mae dwy golomen gyda'i gilydd yn “adar cariad,” nid cariad rhamantus yn unig ond ffyddlondeb. Nid yw'n syndod dod o hyd i addurniadau Colomen mewn priodasau ac ymrwymiadau ffurfiol.

  Colomen yn Feng Shui

  Mae'r Colomen yn Feng Shui yn ymddangos mewn nifer o wahanol gymwysiadau. Roedd defnyddio colomennod gwyn yn agor y llwybr yn benodol ar gyfer Chi cadarnhaol gyda'r nod o greu cyfleoedd newydd. Ni fydd adfyd yn goresgyn eu presenoldeb.

  Mewn cartref, efallai y bydd y Golomen yn cael ei gosod yn y canol ar y chwith, gan hyrwyddo cariad, priodas barhaus, ffyddlondeb a heddwch. Mae un stori Tsieineaidd yn dweud bod cooing y Golomen wedi lleddfu'r Ymerawdwr a'i lys. Ac roedd artistiaid yn aml yn darlunio Duwies Ffrwythlondeb Sung Tzu Niang Niang, gyda cholomen ar ei phenwisg. Os dymunwch genhedlu, mae Feng Shui yn awgrymu rhoi delwedd o'r Dduwies neu'r Golomen yn ardal dde-orllewinol eich gwely.

  Ystyr Islamaidd aSymbolaeth ar gyfer Colomennod

  Mae gan ystyr Islamaidd a symbolaeth ar gyfer Colomennod berthynas gref â chrefydd. Credir i Muhammad gael ei achub gan bâr o golomennod a Phry copyn creadigol. Wrth guddio mewn ogof rhag erlidwyr, creodd y Corryn we dros yr agoriad, a gwnaeth y Colomennod nythod ar y ddwy ochr. Ni fyddai'r rhai sy'n erlid Muhammad byth yn meddwl y gallai fod yn yr ogof gan fod y we a'r nythod heb eu cyffwrdd.

  Gweld Colomen Marw

  Mae gweld Colomen farw neu unrhyw greadur yn peri gofid. Trwy gydol hanes, fodd bynnag, roedd gan y profiad o weld colomen farw wahanol ystyron. Mae llawer o'r dehongliadau yn gyd-destunol. Enghraifft fyddai gweld colomen farw ychydig cyn cyfweliad. Mae’n annhebygol iawn y bydd y swydd yn dod drwodd (ac ni fyddech wedi ei mwynhau beth bynnag).

  Fel arwydd cyffredinol, mae Dove yn symbol o ofal. Lle bu heddwch unwaith, mae'r potensial ar gyfer rhyfel diarhebol yn tyfu. Dewiswch eich brwydrau yn ddoeth.

  Penderfynodd diwylliannau amrywiol fod Colomen farw yn awgrymu colled a methiant, gan gynnwys y posibilrwydd o farwolaeth. Cymerwch ofal a chadwch eich synhwyrau seicig yn uchel. Byddwch yn ymwybodol y gallech fod wedi cyfathrebu yn y fath fodd fel bod rhywun arall yn eich camddeall, gan arwain at wrthdaro enfawr.

  Os ydych yn teithio ac yn gweld Colomen farw yn y stryd, mae gwrthdaro yn gysylltiedig â'r sefyllfa i lawr y ffordd. Y newyddion da yw bod problemau'n pasio'n gyflym, heb fawr ddim i mewnffordd y harmer. Cadwch bethau'n cŵl!

  Os bu farw rhywun yr ydych yn ei adnabod yn ddiweddar a'ch bod yn dod ar draws Colomen farw, mae'n cynrychioli'r diweddglo a'r golled honno. Serch hynny, mae hefyd yn rhagweld y bydd eich heddwch a'ch cytgord yn dychwelyd.

  Gall gweld Colomen farw adlewyrchu adlam Karmic. Mae rhywbeth o'ch gorffennol wedi dychwelyd i flaen y gad yn eich cwpwrdd ffigurol. Nawr yw'r amser i ddatrys er mwyn i chi allu symud ymlaen heb dennyn.

  Pan fydd y Golomen farw yn gorwedd a'i thraed yn pwyntio i fyny, paratowch eich hun ar gyfer digwyddiad sy'n newid bywyd. Efallai ei fod yn ddiwedd diniweidrwydd pan fydd y gwydrau lliw rhosyn yn dod i ffwrdd, er enghraifft.

  Oergoelion Colomennod

  Pan fydd Colomen yn canu, mae'r gorchudd rhwng bydoedd yn agor.

  Mae dwy golomen yn hedfan gyda'i gilydd yn cynrychioli llawenydd a chyfeillgarwch.

  Mae tair colomen yn hedfan gyda'i gilydd yn awgrymu ewyllys da.

  Os ydych chi mewn perthynas, mae gweld Colomen yn golygu newyddion da i'r ddau ohonoch.

  Y mae adnabod Colomen Fawr yn arwydd o ryddhad a gobaith.

  Pe bai gwraig yn gweld Colomen wen yn fuan ar ôl geni plentyn, mae'n broffwydoliaeth am bethau mawr yn y dyfodol plentyn.

  Mae colomennod gwyn yn nythu ar do cartref yn amddiffyn yr annedd a phawb sy'n byw yno.

  Pan welwch golomen gyda rhywbeth yn ei phig, paratowch am anrheg.

  2>

  Diarhebion Colomennod

  Mae diarhebion colomennod o bob rhan o’r byd yn cynnwys:

  • “Does gan golomen le ymhlith y brain.” – Gwlad Groeg
  • “Cyfrinach ywfel colomen: pan fydd yn gadael fy llaw y mae'n cymryd adain.” — Arabia
  • Byddwch, felly, yn ddoeth fel seirff, ond yn addfwyn fel Colomennod - Rwmania
  • “Arswydwch ddicter y golomen.” – Ffrainc
  • “Nid yw eryrod yn magu colomennod” – Iseldireg
  • Bydd hyd yn oed Colomendy dall yn dod o hyd i ronyn o wenith ar adegau” – Swedeg
  • “Os yw dyn yn ddoeth fel sarff, gall fforddio bod yn addfwyn fel Colomen” - Chyenne
  • “Nid anrhydedd i eryr oresgyn Colomen” – Yr Eidal
  • “ Pan fydd colomen yn dechrau cymdeithasu gyda brain y mae ei blu yn aros yn wyn, ond y mae ei chalon yn duo.” – Yr Almaen

  Ystyr Tatŵ Colomen

  Mae ystyron tatŵ colomen yn hynod bersonol. I rai, maent yn cynrychioli dod i heddwch gyda sefyllfa neu gyda hunan. Mae'n tatŵ perffaith ar gyfer heddychwr neu rywun sy'n ymdrechu am ddiplomyddiaeth. Mae Colomen wen yn sôn am ymroddiad a chysylltiad person â Phwerau Uwch

  Breuddwydion Colomen

  Mae breuddwydion colomennod fel arfer yn golygu cyfnod o gytgord a heddwch. Maent hefyd yn cynrychioli perthnasau cariadus, ffyddlon a Bendithion dwyfol.

  Mae'r Golomen yn eich breuddwyd yn arwydd da sy'n gadael i chi dawelwch ac iechyd da ar y gorwel, ynghyd â diwedd i anhrefn.

  Os gwelwch golomen gyda chi mewn breuddwyd mae’n awgrymu bod gennych chi ffrindiau ffyddlon.

  Gall colomen unigol yn eich breuddwyd olygu eich bod yn unig neu’n teimlo’n siomedig yn eich partner.

  Mae llawer o Doves gyda'i gilydd yn pwysleisio creu bondiau cryfach mewn grwpiau, eich cymuned,ayyb.

  Pe bai'r Golomen yn hedfan tua'ch cartref yn y freuddwyd, mae gwesteion yn dod.

  Pan fydd Dove yn cerdded ar y ddaear, paratowch eich hun ar gyfer pethau annymunol.

  Gallwch dysgwch fwy am symbolaeth breuddwyd Dove YMA.

  Picasso, Matisse a Doves

  Picasso, Matisse, a Doves yn y diwedd yn cael perthynas od. Dechreuodd y ddau fel cystadleuwyr mewn cariad. Dros amser, gwanhaodd y ire a thyfodd yn nes. Dewch yn ystod yr Ail Ryfel Byd, roedden nhw'n ffrindiau cyflym. Roedd Matisse yn sâl, heb wraig na phlant i'w gynorthwyo. Felly arhosodd yn ei fflat yn Fenis wedi'i amgylchynu gan adar a phlanhigion ar gyfer ysbrydoliaeth a chysur.

  Ymwelodd Picasso o bryd i'w gilydd, a chyfnewidiodd y ddau ddarlun. Un o ddelweddau enwocaf a mwyaf poblogaidd Picasso yw ei lithograff o Dove fel symbol o heddwch a roddwyd i Matisse. Roedd yn addas, ond nid y tro diwethaf i Dove ymddangos yng ngwaith Picasso.

  Dove Protection

  Os hoffech chi gymryd rhan yn ymdrechion amddiffyn Dove mae sawl sefydliad y gallwch chi eu hystyried:<2

  Mae gan y Gwasanaeth Pysgod a Bywyd Gwyllt fenter bandio adar y mae'r data ohono yn datblygu darlun o ffactorau amgylcheddol sy'n effeithio ar adar mudol.

  Palomacy Colomennod a Mabwysiadu Colomennod: Wedi'i chychwyn yn 2007, mae'r asiantaeth hon yn arbed colomennod a cholomennod na ellir eu rhyddhau trwy driniaethau milfeddygol, gofal maeth, a gwasanaethau mabwysiadu.

  BirdLife International: Partneriaeth fyd-eang ar gyfer cadwraeth. Mae'n cynnwysgwyddonwyr a gwirfoddolwyr sy'n olrhain ac yn dadansoddi symudiadau adar i gael gwell dealltwriaeth. O'r data hwn, maent yn ymdrechu i gefnogi a diogelu mannau nythu, bwydo a hedfan adar.

  Allwedd Ystyr Symbolig Colomennod

  • Spirit Communication
  • Cysegriad
  • Gobaith
  • Cariad
  • Heddwch
  • Gras Dwyfol
  • Greddf Mamol
  • Purdeb
  • Proffwydoliaeth
  • Afoneddigion
  • Maddeuant
  • Tosturi
  <0adenydd yn dwyn doethineb, cyngor da, a derbyniad. O ran natur, y mae colomennod yn unweddog.

  Yng nghymdeithas Babilonaidd, yspryd tanbaid yw Colomen a ddysgodd anrhydedd ym mhob peth, yn enwedig brwydr. I’r gwrthwyneb, mae’r Beibl yn dweud bod Colomen wedi dod ag arwydd i Noa fod digofaint yr Arglwydd wedi dod i ben, ac y byddai heddwch eto. Mae’r Testament Newydd yn defnyddio Colomen fel y llestr ar gyfer yr Ysbryd Glân, symbol melys o anwyldeb, a gwir dduwioldeb person. Mae'n ddiddorol nodi bod goblygiadau benywaidd i'r geiriau a ddefnyddir am Ysbryd Glân yn y Testament Newydd, a dyna pam mae Dove hefyd yn cysylltu â'r Fam Fair (a thrwy estyniad, y Dduwies). Mae chwedl yn honni bod ein Cynghreiriad Anifail hyfryd, Colomendy, mor bur fel na all unrhyw ddrygioni fod ar ei ffurf.

  Roedd mam Dduwies, Ishtar, hefyd yn cadw’r Golomen yn gysegredig, efallai’n cael ei thawelu a’i hannog gan gân felys yr aderyn. Mae rhai diwylliannau'n honni bod Dove yn tywys eneidiau'r meirw yn ysgafn i'w gorffwysfan olaf. Mae traddodiad Sipsiwn yn dweud pan fydd Dove yn ymddangos, mae’n dod â negeseuon iachaol gan anwyliaid sydd wedi gwahanu i’n clustiau.

  Cyn mynd ymhellach i symbolaeth ac ystyr Dove, mae’n bwysig diffinio colomen a cholomen. Tybed beth? Maent mewn gwirionedd yr un fath ond o ran maint. Gelwir y lleiaf o'r rhywogaeth yn Golomen.

  Anifail Gwirodydd y Golomen

  Gweld hefyd: Symbolaeth Sebra & Ystyr geiriau:>Mae Colomen yn ymwybodol iawn yn y gwyllt ac yn aml yn anesmwyth o ganlyniad. . Pan ddaw Dove Spirit Animal i mewn i'chbywyd, Lightworkers gofyn, a ydych yn teimlo allan o'ch parth cysur? Os felly, penderfynwch ffynhonnell eich anesmwythder a cheisiwch heddwch cysegredig. Mae Dove yn eich galw tuag at ganolbwyntio – i ffwrdd o straen sŵn a symudiad dyddiol.

  Mae neges arall gan y Dove Spirit Animal yn canolbwyntio ar eich perthnasoedd agos. Ble mae problemau, a sut allwch chi lyfnhau plu crychlyd? Nid yw Dove yn goddef sinigiaeth, anhrefn na dirmyg. Yn lle hynny, mae Dove yn pelydru trwy'ch plentyn mewnol gyda symlrwydd a bwriad pur. Os yw rhywun yn eich dwyn o'r llawenydd diniwed hwnnw, efallai ei bod hi'n bryd torri'r cortynnau hynny ac adennill eich synnwyr o hunan. Tra byddwch wrthi, gadewch i Gynghreiriad Anifeiliaid Dove eich arwain i gryfhau eich cysylltiadau ag Ysbryd.

  Mae Dove Spirit Animal yn agor drws y cyfle. Os gwrandewch ar ei neges, efallai y bydd eich breuddwydion yn dod i'r amlwg yn gynt o lawer nag a ragwelwyd.

  Anifail Dove Totem

  Mae'r rhai a anwyd gydag Anifail Dove Totem ymhlith y mwyaf tosturiol yn y byd. Mae fel pe bai llais tyner Dove yn un eich hun, ac mae eich agwedd ifanc ar fywyd yn eich gwneud chi'n hawdd iawn bod o gwmpas. Nid yw pobl colomennod yn hoffi amgylcheddau costig, anhrefn ac ewyllys. Maent yn osgoi'r rhain, gan chwilio am dawelwch a chyfle i feithrin eraill yn lle hynny.

  Os Dove yw eich Totem Geni, mae gennych sgiliau magu plant naturiol, boed hynny ar gyfer plentyn neu brosiect sydd angen rhywfaint o gymell. Diplomyddiaeth a doethineb, dy enwyw Dove. Mae yna bŵer benywaidd amdanoch chi, ac mae llawer o bobl colomennod yn gweld bod ganddyn nhw alluoedd proffwydol naturiol. Gallwch esgyn rhwng y byd hwn a thiroedd eraill yr un mor hawdd â jetliner 747, dan arweiniad adenydd y Dove bythol-sicr a gonest.

  Cariadon yw pobl colomennod, nid ymladdwyr. Rhaid iddynt ofalu, fodd bynnag, nad yw eraill yn defnyddio'r cariad hwnnw fel modd o drin. Gan eich bod yn caru yn bur ac yn ddiffuant, yr ydych yn brifo yr un modd felly. Bydd pobl yn dod i'ch cylch ac yn ceisio elwa'n bwrpasol o'ch cariad. Efallai na fydd rhai gwerin yn ymwybodol o sut mae eu gweithredoedd yn effeithio ar eich realiti. Er nad yw gwrthdaro yn bendant yn gig anwyd Colomennod, dyma un achos lle mae'n rhaid i chi sefyll yn eich gwirionedd.

  Mewn perthynas, rydych chi'n berson un partner sy'n adeiladu nyth gyda diwydrwydd mawr, heb ddymuno dim ond cynhesrwydd, cysur, a diogelwch oddi mewn. Bydd y person rydych chi'n ei drysori bob amser yn gwybod sut rydych chi'n teimlo.

  Anifail Pŵer Dove

  >

  Chwiliwch am Anifeiliaid Pŵer Dove pan fyddwch chi'n dymuno adnewyddu heddwch a chariad mewn sefyllfa. Bydd eich Colomen fewnol yn helpu eich cyfathrebiadau ac yn eu cadw'n bur - yn rhydd rhag dicter sy'n clwyfo yn hytrach nag yn gwella. Mae egni colomennod yn lleddfol iawn. Mae'n ein hatgoffa i gadw'r syml a'r aruchel ar flaen ein perthnasau.

  Fel Anifail Pŵer, mae Dove yn bartner cwbl addas ar gyfer pobl sy'n dechrau ar lwybr bod yn rhiant. Ystyr cartref a theulupopeth i Dove, ac mae ei egni yn cefnogi ffrwythlondeb, emosiynau cariadus, a meithrin. Galwch yr egni hynny o'r tu mewn pan fyddwch am roi trefn ar bethau yn yr uned deuluol.

  Wrth weithio gyda Dove Energy, ystyriwch gario amethyst, sydd â matrics ynni cydweithredol gydag ysbryd Dove, gan roi mwy o fewnwelediad i chi, gobaith, ac ymdeimlad o dawelwch fel y gallwch chi gyd-fynd â'r llais bach hwnnw oddi mewn.

  Mae llawer o iachawyr yn cyfathrebu'n gyson â'r Dove Power Animal oddi mewn i adnewyddu eu heneidiau. Mae'r dirgryniadau fel golau bach pryf tân, i'w weld yn glir ar y dyddiau tywyllaf.

  Ystyr Ysbrydol y Golomen

  Ac eithrio'r Sahara, Antarctica, a'r Arctig uchel, Mae colomennod yn ddinasyddion byd. Nid yw'n syndod, felly, i ddarganfod straeon am Dove wedi'u gwasgaru'n fyd-eang. Mae ystyr ysbrydol y Golomen yn cysylltu â chyfnod a diwylliant y cofnodion hanesyddol a archwiliwyd.

  Wrth ymchwilio i ystyr ysbrydol y Golomen, mae’n arfer da meddwl beth mae’n ei olygu i chi yn gyntaf. Gall y cysylltiadau a'r cymdeithasau hynny eich arwain wrth ddefnyddio symbolaeth Dove. Er enghraifft, dywedwch eich bod wedi bod yn las ac yn gweld Dove fel arwyddlun o obaith; gallech chi ddefnyddio delweddu Colomen wrth hedfan yn ystod eich myfyrdodau.

  Mae ymddangosiad Colomen yn ystyrlon ac yn aml yn sefyllfaol. Os ydych chi wedi bod yn ystyried eich llwybr ac a ydych chi'n mynd i'ryn y ffordd gywir, mae'n ddigon posib bod Dove yn angel gwarcheidiol yn cyrraedd gyda sicrwydd. Nid yw Ysbryd Colomen yn colli ei ffordd, a phan fyddwch chi'n cadw'r ffydd, ni fyddwch chwithau byth yn crwydro ymhell oddi wrth eich Seren Ogleddol.

  Er efallai nad yw'n rhywbeth yr ydych chi'n meddwl yn gyffredin amdano sy'n gysylltiedig â Dove, yr ystyr ysbrydol Gall of the Dove ddweud rhywbeth wrthych yn bendant am eich perthynas(au) rhamantus. Gall person sengl gadw gobaith yn ei galon wrth i gyd-enaid agosáu. Bydd y rhai sydd eisoes mewn perthynas yn gweld ei fod yn dyfnhau.

  Mae arweinwyr ac athrawon yn aml yn profi dyfodiad Dove ar adegau pwysig yn eu bywydau. Mae The Dove Animal Ally yn rhywbeth nad yw mor gynnil i'ch atgoffa i gadw'ch geiriau a'ch gweithredoedd yn bur ac yn foesegol. Mae pobl yn edrych atoch chi fel model rôl. Parchwch eu hymddiriedaeth.

  Mae rhywbeth yn cosi ar eich ymwybyddiaeth. Mae eich perfedd yn ei deimlo ond ni all fireinio'r teimlad yn llwyr. Yn yr achos hwn, ystyr ysbrydol y golomen yw deffroad cyfriniol. Paratowch! Mae'r Meistr Athrawon a'r Tywyswyr yn cynnig doethineb i'r rhai sy'n fodlon gwrando.

  Mae colomennod yn aml yn negeswyr o'r ochr arall. Mae rhywun yn estyn allan atoch chi ac yn gwylio drosoch chi. Os bu gennych anwylyd ymadawedig ar eich meddwl, y mae popeth yn iawn.

  Mathau o Golomennod a'u Hystyr

  Mae tua phymtheg math o golomennod yng Ngogledd America, pob un ag un gwers i'w rhannu. Gadewch i ni edrych yn agosach ar y mathau o Doves a'uystyron:

  Colomen gog Brown

  Fel oedolyn, mae Colomen y Gog yn mesur i fyny o 17 modfedd o hyd. Mae eu ffurfweddiad corfforol ychydig yn od, gyda chynffon hir ond adenydd bach. Mae'r Aderyn yn arddangos lliw brown euraidd, gyda gwrywod weithiau'n cael “coronau” ar nap eu gwddf mewn gwyrdd neu goch. Mae'r Golomen Gog Brown yn aml yn symud mewn patrwm hedfan isel gyda diadell, gan fynd mor hir ag y mae'n ei gymryd i ddod o hyd i gyflenwadau bwyd.

  Symboledd: Dycnwch, cryfder, a dibynadwyedd.

  Common Ground-Dove

  Chi yn dod o hyd i'r Common Ground Dove ar draws yr Unol Daleithiau. Mae ei niferoedd yn fwy na dwy filiwn o adar yn gryf. Maen nhw'n edrych ychydig fel adar y to, yn gryno ac yn frown. Maen nhw ymhlith y colomennod lleiaf yng Ngogledd America.

  Symboledd: Yr hyn y gallech fod yn ddiffygiol o ran maint, rydych chi'n ennill mewn ffrindiau y gallwch ymddiried ynddynt.

  13>Emerald Dove

  Ymhlith y colomennod harddaf, mae'r Emerald Dove yn byw yn is-gyfandir India. Mae eu pigau coch llachar yn amlygu'r adenydd gwyrdd syfrdanol. Nid ydynt yn rhy swil, yn aml yn gwneud cartrefi ar diroedd fferm ac yn agos at dai dynol.

  Symbolaeth: Mae'r Golomen hon yn cael ei hystyr o'i lliw. Mae emrallt yn cynrychioli coethder, adnewyddiad, ffyniant, a ffrwythlondeb.

  Colomen Inca

  Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r colomennod hyn yn byw yn Inca, Periw. Mae'n aderyn gwydn, yn goroesi mewn tymereddau o -20F.Pan maen nhw eisiau cynhesrwydd, maen nhw'n creu siâp pyramid tra'n cuddio dros ei gilydd.

  > Symbolaeth: Cydweithrediad grŵp; dygnwch

  Lughing Dove

  Canfyddir yn Isgyfandir India, ger bodau dynol a thir fferm, ac mae gan yr adar bach hyn farciau trawiadol. Delweddwch ben, brest, a bol uchaf mewn arlliwiau pinc dwfn. Mae gan y frest dasgau o ddu. Mae'r adenydd llwyd-las yn edrych bron yn troi. Bydd chwerthin yn canu am oriau lle mae'n gwybod y bydd yn cael ei glywed. Mae lleisiad y Golomen hon yn swnio braidd fel chwerthin dynol.

  > Symbolaeth: Chwerthin yn hir ac yn galed, a helpwch eraill i wneud yr un peth.

  Colomennod Galar

  Byddwch yn darganfod Colomennod y Bore mewn lleoliadau gweladwy iawn fel gwifrau trydan neu ffôn. Mae eu lleisio yn swnio'n drist ac eisiau. Nid yw'n uchel nac yn rhyfygus. Pan fyddant yn hedfan, mae ganddynt gyflymder bwled, gan symud yn union, yn syth, ac yn sicr.

  Symboledd: Hyd yn oed pan fyddwch chi'n cael trafferth, cadwch eich llygaid ar le rydych chi am fynd i gael llwyddiant.

  Turtle Dove

  Gweld hefyd: Symbolaeth Cnau'r Cnau & Ystyr geiriau:

  Colomen a ddaeth yn enwog diolch i gân y Nadolig, “12 Diwrnod y Nadolig.” Mae Turtle Dove yn ffynnu mewn amgylcheddau tymherus a throfannol. Mae eu henw yn deillio o'r synau rhyfedd a wnânt. Dywedir i'r ddau aderyn gael eu defnyddio'n gerddorol fel rhan o ddilyniant yn dilyn y Calendr Adfent yn cynrychioli'r Hen aTestamentau Newydd.

  Symboledd: Mae rhif dau yn adlewyrchu partneriaeth a chydbwysedd (hen a newydd). Gall y rhan “Crwban” o’u henw gynrychioli doethineb a gwybodaeth hynafol.

  Colomen yn y Beibl

  Gwelwn golomen yn y Beibl yn yr Hen Destament a’r Newydd. Gellid dweud mai Colomen yw'r arwr yn stori Noa a'r Dilyw (Genesis 8). Dove yn mynd allan ddwywaith i geisio tir, gan ddychwelyd gyda changen olewydd yr ail waith. Cafodd y Ddaear ei haileni. Wrth gyfuno natur obeithiol y Golomen, gyda thawelwch yr Olewydd, mae'n hawdd gweld sut mae symbolaeth ac ystyr y Golomen yn trosi'n hawdd o'r Beibl ac i sawl agwedd o gymdeithas.

  Mathew, Marc, Mae Luc, ac Ioan i gyd yn siarad am y Golomen nid yn unig yn crynhoi'r Ysbryd Glân ond fel yr Ysbryd Glân neu Ysbryd Duw. Mathew 3:16-17.

  Colomen Brodorol America Ystyron Symbolaidd

  Mae ystyron symbolaidd Colomen Brodorol America yn cynnwys y Golomen sy'n cynrychioli'r mannau cyfarfod rhwng teyrnas y Ddaear a bydoedd ysbrydol. Mae galwad y Dove yn neges, yn aml yn un o ddyfodol posibl. Dywedir pan ddaw Dove i mewn i'ch bywyd, y dylech chi ryddhau pethau o'ch gorffennol sy'n eich dal i lawr. Unwaith y byddwch chi'n gadael, mae heddwch y Golomen yn setlo yn eich calon, a gallwch chi symud ymlaen.

  Ymhlith pobl Blackfoot, mae Dove yn noddwr diogelwch mewn brwydr. Mae llwythau Mecsicanaidd yn ystyried y Dove fel symbol o gariad a

  Jacob Morgan

  Mae Jacob Morgan yn awdur angerddol a brwdfrydig ysbrydol, sy'n ymroddedig i archwilio byd dwfn symbolaeth anifeiliaid. Gyda blynyddoedd o ymchwil a phrofiad personol, mae Jacob wedi meithrin dealltwriaeth ddofn o'r arwyddocâd ysbrydol y tu ôl i wahanol anifeiliaid, eu totemau, a'r egni y maent yn ei ymgorffori. Mae ei bersbectif unigryw ar gydgysylltiad natur ac ysbrydolrwydd yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac arweiniad ymarferol i ddarllenwyr ar gyfer cysylltu â doethineb dwyfol ein byd naturiol. Trwy ei flog, Cannoedd o Gwirodydd Dwfn, Totems, ac Energy Meanings of Animals, mae Jacob yn gyson yn cyflwyno cynnwys sy'n ysgogi'r meddwl sy'n ysbrydoli unigolion i fanteisio ar eu greddf a chofleidio pŵer trawsnewidiol symbolaeth anifeiliaid. Gyda’i arddull ysgrifennu ddeniadol a’i wybodaeth ddofn, mae Jacob yn grymuso darllenwyr i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain, gan ddatgloi gwirioneddau cudd a chofleidio arweiniad ein cymdeithion anifeiliaid.