Symbolaeth Jiraff & Ystyr geiriau:

Jacob Morgan 01-08-2023
Jacob Morgan

Tabl cynnwys

Symboledd Jiraff & Ystyr

Mae symbolaeth ac ystyr jiráff yn amlwg yn niwylliant Affrica. Ac eto mae Giraffe Spirit hefyd wedi ehangu ei ddylanwad ledled y byd.

Ydych chi fel petaech chi'n gwybod pethau ar sail eich greddf yn unig? Ydych chi eisiau rhydio i mewn i fyd gwybodaeth sy'n hygyrch y tu hwnt i'r gorchudd yn unig? Gall jiráff, fel Ysbryd, Totem, ac Anifail Pŵer, helpu! Mae jiráff yn eich dysgu sut i gynyddu eich ymwybyddiaeth seicig i ymgymryd â'r tasgau uchel hynny wrth ddal eich pen yn uchel. Ymchwiliwch yn ddwfn i symbolaeth ac ystyr Jiraff i ddarganfod sut y gall y Canllaw Ysbryd Anifeiliaid hwn eich cefnogi, eich goleuo a'ch dyrchafu.

  Symboledd Jiráff & Ystyr

  Mae symbolaeth jiráff ac ystyr yn dwyn i gof ddelweddau o'r ddynoliaeth yn ymdrechu i ymuno â'r Dwyfol.

  Mae Jiraff addfwyn, gyda'i wddf hir yn ymestyn i'r nefoedd, yn symbol o y gallu i weld y dyfodol a chael pethau sy'n ymddangos allan o gyrraedd. Pan fydd eich bywyd yn anhrefnus, mae Jiraff yn eich atgoffa i gadw'ch pen i fyny ac osgoi mynd i mewn i ddadleuon diangen; Fel Cynghreiriad Anifeiliaid, mae Jiraff yn eich annog i “gymryd y ffordd fawr.” Y mae y creadur yn arwyddocau pethau sy'n ysgogi ac yn codi eich egni neu eich Ysbryd.

  Nid oes ond ychydig sy'n fygythiad i'r creadur anferth hwn, gan ei fod yn cyrraedd uchder aruthrol o hyd at ddeunaw troedfedd; Yr unig beth sy’n agored i jiráff yw’r angen i roi ei ben i’r dŵr i’w yfed. Mae'n aac ymwybyddiaeth Ddwyfol.

  Wrth gwrs, mae gwddf hir y Jiráff yn addas i'r anifail hwn fod yn destun llawer o fythau am ei esblygiad o fod yn greadur gwddf byr i'r anifail rydyn ni'n ei adnabod heddiw. Yn ôl rhai chwedlau, datblygodd jiraffod i gyrraedd bwyd yn uwch oddi ar y ddaear lle roedd llai o gystadleuaeth. Dywedodd eraill fod gwddf hir Jiraff yn ganlyniad ymyrraeth Ddwyfol. Yn ôl adroddiadau eraill, Jiraff oedd yr anifail olaf a grëwyd ac fe'i ffurfiwyd o weddillion anifeiliaid eraill. Mae hyn yn egluro pa mor debyg yw’r Jiráff i Leopard, Camel, a chreaduriaid eraill.

  Mae un ddameg yn defnyddio Jiraff fel dameg sy’n egluro pwysigrwydd cael synnwyr o bwrpas. Yn ôl y stori hon, Jiráff oedd yr unig anifail na roddwyd pwrpas iddo ar un adeg, a bu hyn yn achos o ymryson. Ond un diwrnod, roedd eu gwddf hir a'u hadeiladwaith anarferol yn golygu y gallai Jiraff gyrraedd y bwyd sydd ei angen i helpu'r anifeiliaid eraill i oroesi. Felly os yw Giraffe Spirit yn gweithio gyda chi, efallai ei bod hi'n bryd archwilio sut y gall eich doniau a'ch sgiliau unigryw fod o fudd i'r gymuned. Os ydych chi erioed wedi teimlo'n ddieithr am fod yn wahanol, mae Jiraff yn eich atgoffa mai eich rhoddion unigryw yw eich cryfderau.

  Mae gan y Shona People yn Ne Affrica chwedl am greadigaeth yr holl anifeiliaid. Unwaith yn fyw, dechreuodd Duw siarad â'r creaduriaid. Estynnodd y Giraff, Twiga, ei gwddf cyn belled ag y gallai i glywed yr holl Ddwyfolgeiriau. Roedd Duw yn eithaf bodlon a gwnaeth ei gwddf hyd yn oed yn hirach fel y gallai barhau i glywed Ei eiriau yn hawdd. Mae ymdrech ychwanegol yn rhoi gwobrau ychwanegol.

  Mae chwedlau tebyg o Affrica yn paentio'r Jiráff fel arwr heddychlon a bonheddig sy'n achub eraill trwy ddefnyddio ei wddf hir unigryw. Mewn stori am deulu o adar oedd wedi adeiladu eu nyth mewn coeden a oedd dan fygythiad gan dân brws yn tyfu, gwaeddodd yr adar am gymorth. Ond nid oedd yr un o'r anifeiliaid eraill yn addas i achub eu nyth, a'u cywion oddi mewn, rhag y tân oedd yn dod ymlaen.

  Heblaw, ti a ddyfalodd hynny, Jiraff.

  Ai ti sydd bob amser yn cael galwadau ffôn 3 a.m. gan ffrindiau mewn angen? Tybiwch fod gennych natur dosturiol, heddychlon a'ch bod bob amser yn ymateb i argyfyngau pobl eraill. Yn yr achos hwnnw, efallai y bydd Jiraff yn gweithio gyda chi i fynegi tosturi ac ymestyn iachâd trwy ddefnyddio'ch rhoddion unigryw. Yn hyn o beth, mae Jiráff yn gysylltiedig â thrugaredd a thosturi.

  Siráff Symbolaeth y Dwyrain Pell

  Yn yr 17eg ganrif, cludwyd jiráff i Tsieina fel anrhegion i uchelwyr. Roeddent yn cael eu gweld fel cynhalwyr hudol o lwc dda ac yn gysylltiedig â chyfnod llewyrchus a llwyddiannus. O'r herwydd, defnyddiodd llywodraethwyr symbolaeth Jiráff i ddangos eu statws a'u defnyddio fel arwyddlun o heddwch a ffyniant. Bendithiwyd llywodraethwyr oedd â Giraffe â rhoddion Dwyfol. Ond pe bai'r pren mesur yn mynd yn rhy bell, trodd y Jiráff yn arwyddo orchfygiad.

  Mae jiráff yn gysylltiedig â Zheng He, y llyngesydd Tsieineaidd a gyflwynodd Jiráff i Tsieina am y tro cyntaf. Yn y diwylliant hwn, roedd y cysylltiad rhwng Jiraff a'r Dwyfol, wedi'i ddarlunio gan y gwddf hir, hefyd yn cael ei ystyried yn arwydd bod gan reolwyr naill ai fendith Ddwyfol i deyrnasu neu y byddent yn cael eu tynnu i lawr mewn gorchfygiad.

  Mewn adolygiad , Croesawyd jiráff fel symbol o unigoliaeth a rhyddid yn y Dwyrain Pell. Gallai'r creadur hwn weld y byd i gyd heb unrhyw rwystr. Os byddwch chi'n dod at Giraffe Spirit yn ostyngedig ac yn gofyn am ryddhad, efallai y bydd yn ei ganiatáu. Neu, efallai y bydd yn rhoi’r doethineb i wneud y newidiadau angenrheidiol i gyrraedd eich nod a’ch gweithred o’ch gwirfodd.

  Symboledd Celtaidd Jiraff

  Nid yw jiráff yn anifail arwyddocaol mewn symbolaeth Geltaidd am resymau amlwg . Gallwn ddychmygu beth fyddai’r Celtiaid cynnar wedi’i feddwl pe baen nhw wedi baglu ar jiráff, sy’n ddiamau yn rhyfedd ac ymhell o gartref.

  Eto gallwn wneud cysylltiadau rhwng symbolaeth y Jiráff ac elfennau eraill o lên y Celtiaid. Os teimlwch eich bod yn cael eich gorfodi i weithio gydag egni a symbolaeth Jiráff, ystyriwch natur dyner, mawr, effeithlon, dyfeisgar ac amddiffynnol yr anifail.

  Efallai, felly, bydd Jiraff yn eich rhoi ym meddylfryd y creaduriaid a geir yn fwyaf cyffredin. mewn llên Geltaidd fel Unicorn neu hyd yn oed anifeiliaid twyllodrus fel Cwningen.

  Pam twyllwr?

  Achos er gwaethaf eumaint mawr, byddai Jiraff yn annhebygol o ddod â niwed. Oni bai eich bod yn blanhigyn blasus. Gall y cysylltiad rhwng gwddf hir Jiraff a'r gallu i weld i mewn i wahanol deyrnasoedd hefyd gysylltu â dewinwyr mawr neu newidwyr siâp llên y Celtiaid, hyd yn oed gan nad oedd yr anifail hwn yn benodol i'w gael yn y tiroedd Celtaidd.

  Tattoo Jiráff Ystyr<8

  Mae'r Jiráff gosgeiddig yn creu Tatŵ trawiadol. I rai, mae'r crëwr yn dynodi cytgord, ffortiwn da, a chydsynio. I eraill, gall y portread o jiráff fod yn atgof i gadw un troed ar y ddaear, hyd yn oed wrth archwilio'r nefoedd. Nid oes amheuaeth bod Jiraff yn gynrychiolaeth gyffredinol bron o'r cysylltiad rhwng Ysbryd a Mater, rhwng y Dwyfol a'r ddynoliaeth.

  Efallai y byddwch am ystyried tatŵ Jiraff fel arwyddlun parhaus o wybod eich terfynau. Estynnwch eich gwddf hyd yn hyn yn unig. Gall hyd yn oed jiráff foddi os oes digon o ddŵr.

  Y tu hwnt i hyn, mae’r cawr addfwyn yn symbol o dosturi, defosiwn, a boneddigeiddrwydd. Gallwch edrych trwy ei lygaid, y tu hwnt i'r foment hon, a chofleidio greddf. Nid ydych chi'n cael eich cyfyngu gan yr hyn y gallwch chi ei weld yn yr ystyr corfforol.

  Ffeithiau Jiraff

  Un o'r ffyrdd gorau o ddod i adnabod unrhyw Ysbryd Anifail yw trwy ddysgu mwy am eu cymheiriaid daearol. Gyda Jiraff, byddwn yn dechrau gyda'r amlwg. Nhw yw’r mamaliaid talaf ar y ddaear a gallant dyfu hyd at 18 troedfedd o daldra (sut mae’r tywydd yno?) i bawbeu heffaith drawiadol, mae'r rhain yn anifeiliaid melys sy'n teimlo nad oes angen defnyddio eu maint ar gyfer unrhyw beth ond bwyta, yn benodol dail, aeron, a changhennau o goed a ffafrir.

  Wyddech chi fod gan Goed ystyr hefyd? Cliciwch yma i ddysgu am Symbolaeth Coed & Ystyr!

  Esul haul?

  Mae tafod tywyll Jiraff yn ei amddiffyn rhag cael ei losgi yn yr haul! Mae'r creadur hwn yn defnyddio ei dafod i gasglu bwyd. Wrth wneud hynny, mae'n cael llawer o amlygiad o'r golau. Felly mae'r lliwio hwn yn gwneud synnwyr perffaith. Gofynnwch i chi'ch hun a ydych chi wedi “rhoi ymlaen” yr amddiffyniad cywir pan fyddwch chi mewn mannau poeth yn y chwyddwydr.

  Dewch i Gymysgu!

  Ynglŷn â dynameg grŵp, Jiraff yn golygu eu bod yn gelfyddyd gain. Maent yn greaduriaid hynod gymdeithasol sy'n treulio amser gyda grwpiau o 10-20 (a elwir yn Tŵr) yn rheolaidd. Byddant yn cymysgu ac yn cymysgu'n ddidrafferth â Towers eraill trwy gydol y dydd. Nid oes lle i diriogaethiaeth yn eu Cymdeithas. Mae Ysbryd Jiraff yn cadw at yr arwyddair: byw a gadael byw.

  Anifail Cyfansawdd

  Gweld hefyd: Symbolaeth Ant & Ystyr geiriau:

  Ar un adeg mewn hanes, roedd pobl yn meddwl bod y Jiráff yn groes rhwng camel a llewpard. Rhwng y smotiau a siâp Jiraff, roedd rhinwedd i'r cysylltiad hwn. Gallwch chi ystyried egni'r ddau anifail hyn fel rhan o'r Jiráff. Mae camel yn cynrychioli dygnwch, hunangynhaliaeth, a doethineb. Mae'r llewpard yn symbol o bŵer, dewrder, a phenderfyniad.

  SbotYmlaen

  Mae gan fodau dynol olion bysedd, mae gan Jiraff smotiau. Mae eu patrwm yn unigryw. Ar wahân i'w gosod ar wahân i'w gilydd i'w hadnabod, mae gan y smotiau bibellau gwaed oddi tanynt sy'n rheoli gwres corff Griaff. Felly, gwnewch eich smotiau ymlaen a byddwch CHI yn gyfan gwbl.

  Factoid: Diwrnod Jiráff y Byd yw Mehefin 21 yn flynyddol. Pam? Oherwydd dyma ddiwrnod hiraf y flwyddyn!

  Dywediadau Jiraff & Idiomau

  “Weithiau mae wynebu cyfle fel syllu ar liniau jiráff.”- Laurie Beth Jones.

  “Mae’n beth anhygoel o anodd dod â jiráff i lawr. Gallant ladd llew ag un ergyd oddi ar eu traed.” – Joanna Lumley

  Mae jiraffod yn drosiad da i ddysgwyr brwd, hefyd, oherwydd eu bod yn dal eu pennau i fyny yn uchel, ac un diwrnod rydym yn gobeithio y bydd ein dysgwyr yn tyfu i fod yn oedolion tal, cain a bonheddig. – Paul Sevigny, PhD

  Breuddwydion Jiráff

  Beth mae Jiráff yn ei symboleiddio pan fyddan nhw’n ymddangos yn osgeiddig mewn breuddwyd?

  Mae breuddwydion am jiráff yn aml yn cwestiynu eich safbwyntiau cyfredol am a person neu sefyllfa. Os yw eich barn yn rhy gyfyng, byddwch yn colli rhywbeth pwysig. Fel arall, efallai y byddwch chi'n cymryd risgiau diangen sy'n gofyn am fwy o graffu.

  Wrth ganolbwyntio ar wddf y Jiráff, efallai y bydd eich breuddwyd yn cyfeirio at sefyllfa yn eich bywyd deffro lle rydych chi'n teimlo hyd at eich gwddf mewn anawsterau. Gall y delweddau breuddwyd hefyd fod yn symbol o'r angen i ildio popeth arallarbed eich gwddf pan fyddwch yn wynebu amodau anodd.

  Os yw'r Jiráff yn cicio rhywbeth, mae eich breuddwyd yn rhagweld amser pan fydd yn rhaid i chi amddiffyn eich hun neu eraill o'ch cwmpas. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried faint o rymusrwydd rydych chi'n ei ddefnyddio wrth honni eich hun. Cofiwch, mae cic Jiráff yn cael effaith bwerus a pharhaol.

  Os gwelwch jiráff babi yn y freuddwyd, rydych chi'n symud ymlaen ar lefel emosiynol neu ysbrydol, ond mae lle i dyfu o hyd. Mae jiráff babi hefyd yn symbol o ymdrech neu daith hir lle byddwch chi'n cael pob lwc yn wynebu heriau neu rwystrau.

  Dysgwch fwy am Giraffe Spirit trwy ddarllen Beth os ydych chi'n Breuddwydio am Jiraff? ymlaen !

  Siráff mewn Seryddiaeth

  Mae cytser gwan, mawr yn yr Awyr Ogleddol o'r enw Camelopardis, y Jiráff. Fe'i cyflwynwyd gyntaf fel ffurf adnabyddadwy tua 1612 gan seryddwr o'r Iseldiroedd. Fel gyda'r rhan fwyaf o gytserau, mae ganddo stori gefn.

  Ar doriad gwawr y greadigaeth, roedd gan bob anifail dasg Giraffer, fodd bynnag, nid oedd un wedi'i neilltuo iddo - rhywbeth a fyddai'n ei wneud yn wirioneddol unigryw. Un diwrnod sylwodd Giraffe ar yr Haul yn mynd ar goll yn y nefoedd a meddyliodd efallai y byddai canllaw yn datrys y broblem. Felly roedd Jiraff yn gwylio'r awyr, yn tywys yr haul fel na ellid byth ei golli. Gwnaed ei dasg mor dda fel bod sêr wedi'u trefnu yn yr awyr er anrhydedd Jiraff. Heddiw, mae'r cytser hwnnw'n dwyn yr enwy Groes Ddeheuol.

  Gweddi Symbolaidd Giraffe

  • Gweddi
  • Hyblygrwydd
  • 13>Sythwelediad
  • Twf Personol
  • Cysylltiadau Dwyfol
  • Posibiliadau Mawr <20
  • Gweledigaeth & Rhagwelediad
  • Moderneiddrwydd
  • Caredigrwydd
  • Safbwynt Uwch & Ymwybyddiaeth

  peth da y gall yr Anifail wrthsefyll y diffyg dwfr am fwy na mis. Yma, mae taldra jiráff yn symbol o ddefnydd doeth o adnoddau, yn parhau i fod ar y ddaear wrth gyrraedd uchelfannau newydd, ac yn tiwnio i arweiniad y Dwyfol tra'n cynnal persbectif uwch.

  Nid yw jiráff yn ymosod heb reswm, ond pan fydd y creadur hwn yn synhwyro perygl , mae'n gyflym ac yn bwerus pan fydd yn ymateb. Er efallai nad yw Jiráff yn edrych yn fygythiol, gall un can gic gyflym gan y bwystfil chwalu neu ladd. Cicio yw'r modd y mae Jiráff yn ei ddefnyddio i amddiffyn eu lloi, gan roi symbolaeth o ddiogelwch a chryfder ar adegau o angen i'r Cynghreiriad Anifeiliaid Jiraff.

  Golyga nifer yr achosion o jiráff yn Affrica eu bod wedi ymddangos mewn amrywiol straeon, mythau a chwedlau. perfformiadau artistig ledled y wlad. Mewn diwylliannau Affricanaidd, mae'r creadur yn cynrychioli hynodrwydd ac unigoliaeth oherwydd nid oes unrhyw ddau batrwm ffwr smotiog Jiraff yr un peth. Mae jiráff yn arwydd o sefyll allan a mynegi eich hunaniaeth gyda balchder.

  Mae gan bobl frodorol barch aruthrol at jiráff. Ceir un enghraifft o'r parch hwn yn y Ddawns Jiraff. Mae'r arfer yn iachaol ac yn seiliedig ar weledigaeth o jiráff yn rhedeg trwy'r glaw.

  Anifail Ysbryd Jiraff

  Pan fydd Giraffe yn ymddangos yn eich bywyd, efallai y bydd arwydd y byddwch yn gwthio'ch gwddf i rywun. Mae Eich Cynghreiriad Anifeiliaid yn eich annog i ddefnyddio'ch ymwybyddiaeth uwch, eich greddf,a deallusrwydd i helpu eraill sydd â diffyg dirnadaeth neu ddoethineb. Fodd bynnag, weithiau ystyr Jiraff yw rhybudd y dylech osgoi rhoi eich gwddf ar y llinell ar gyfer unigolion a allai gymryd mantais neu'r rhai nad ydynt efallai yn gwerthfawrogi'r ystum.

  Pan mae Giraffe yn ymddangos fel Tywysydd Ysbryd, yn aml, mae'n pan fydd angen i chi fod yn fwy seiliedig ar y dyfodol. Mae Eich Cynghreiriad Anifail yn codi ei ben yn uchel i gyrraedd am lystyfiant o'r coed ac yn cael golygfa lawn, bron o'r awyr, o'r dirwedd. Efallai y bydd angen i chi hefyd addasu eich persbectif neu agor eich meddwl i ddarganfod cyfleoedd newydd y tu hwnt i'ch gwyliadwriaeth bresennol.

  Mae Giraffe Spirit yn cyrraedd eich bywyd pan ddaw'n amser i chi gydnabod eich galluoedd prognosticative cynhenid. Efallai y gwelwch eich bod yn gwybod pethau nad yw eraill yn eu gwneud; Mae'r “gwybod” hwn yn rhywbeth y mae Jiraff yn eich annog i'w ddefnyddio gyda gofal. Mae mewnwelediadau a gweledigaethau seicig yn aml yn dychryn pobl oni bai eich bod chi'n defnyddio tact a diplomyddiaeth wrth gyflwyno'r neges. Mae Giraffe Spirit hefyd yn eich atgoffa i beidio â chael eich dal mewn rhithiau. Fyddwch chi ddim yn elwa o lynu wrth y gorffennol na threulio’ch holl amser yn rhagweld y dyfodol yn lle ei fyw.

  Pan ddaw Giraffe atoch chi, rydych chi’n aml yn teimlo wedi’ch datgysylltu oddi wrth y Bydysawd, neu rydych chi’n cwestiynu ystyr bywyd. Mae llên gwerin yn awgrymu bod Jiráff yn penlinio i gysgu, a phan fydd yn gwneud hynny, mae'r creadur yn myfyrio neu'n gweddïo. Mae eich Canllaw Ysbryd Anifail yn eich annog i gwestiynu osrydych chi wedi bod yn aros yn gysylltiedig â'ch Hunan Uwch, Tywyswyr, Angylion, a'r Dwyfol. Os na, mae'n ymddangos bod Jiráff yn eich helpu i godi'ch enaid trwy ddangos i chi sut i gysylltu â theyrnas Ysbryd. Byw bywyd yn weddigar.

  Mae a wnelo neges arall y jiráff â grym distawrwydd. Tra y mae ganddynt dafod yn ymestyn dros ugain modfedd, anaml y gwna y creadur hwn swn ; o leiaf dim synau y gall bodau dynol eu clywed. Yn amlach, mae'r Jiráff yn cyfathrebu ag iaith y corff, yn benodol trwy ei gynffon. Mewn bodau dynol, mae'r gynffon yn cyfateb i'r Chakra Root, lle mae ymwybyddiaeth, dewrder a bwriad yn byw. Mae myfyrdod tawel yn un ffordd y gallwch chi actifadu'r Chakra hwnnw. Mae hefyd yn amser tawel pan fydd Duw yn cyfathrebu'n ddwys.

  Siráff Totem Animal

  Os oes gennych jiráff fel eich Totem Geni, yr ydych yn osgeiddig, yn dawel, ac mae'n well ganddynt fywyd bodlon llawn pleserau syml. Rydych chi'n hapusach pan fyddwch chi'n profi llonyddwch llwyr. Mae cerdded eich sgwrs yn bwysig i chi, a dydych chi ddim yn defnyddio geiriau heb fod yn feddylgar y tu ôl iddyn nhw. Fel Person Jiraff, nid oes gennych unrhyw broblem yn sefyll allan yn y dorf ac rydych yn gyfforddus ar y llwyfan.

  Trwy gydol eich bywyd, byddwch yn gallu synhwyro'n well beth sy'n dod - yn enwedig pan fydd yn berthnasol i chi a'r rhai yn eich cylch mewnol. Rydych chi'n manteisio ar eich rhoddion seicig cynhenid ​​​​i'ch arwain trwy amodau cythryblus neu gymhlethperthnasau. Nid ydych chi'n hoffi gwrthdaro, ond pan nad oes gennych unrhyw ddewis arall, byddwch chi'n defnyddio pob owns o'ch cryfder i amddiffyn yr hyn rydych chi'n ei ddal yn werthfawr a'r rhai rydych chi'n eu caru.

  Her enfawr i Jiraffe People yw bod weithiau maent yn rhoi anghenion eraill o flaen eu hanghenion eu hunain. Wrth wneud hynny, weithiau fe welwch fod helpu eraill yn niweidiol i chi. Gweler, Jiraff Mae pobl yn gweld y darlun ehangach; gall eu hymwybyddiaeth a'u deallusrwydd uchel achosi anawsterau gyda bondio emosiynol a chyfathrebu. Fel y dywed y dywediad, mae'n unig ar y brig, ac mae unigrwydd yn eich gadael yn hiraethu am gysylltiadau dilys. Dim ond ffordd o gychwyn bondio ag eraill yw mynd y filltir ychwanegol wrth fod yn gymwynasgar.

  Os mai jiráff yw eich anifail Totem, peidiwch â dal eich hun i lawr oherwydd cenfigen pobl eraill. Cyrraedd tuag at eich nodau a pharhau i ddilyn eich breuddwydion. Mae jiráff yno i'ch cefnogi ar y daith, gan sicrhau eich bod yn cyrraedd yr uchelfannau!

  Siraffe Power Animal

  >Dewis Giraffe fel eich Anifail Pŵer pan fydd angen help arnoch i ennill anrhydedd, parch, neu ddiolchgarwch eraill. Gyda'r Jiráff, mae'n rhaid i lawer o Anifeiliaid edrych i fyny at y creadur oherwydd ei fod mor dal. Mae gweithio gyda Giraffe Energy yn eich helpu i gadw'ch pen yn uchel, a bydd eraill nid yn unig yn edrych i fyny atoch chi ond byddant hefyd yn eich parchu, gan ddod o hyd i chi'n urddasol ac yn anrhydeddus.

  Galwch ar eich Jiraff mewnol pan fydd gennych bwysigrwyddpenderfyniadau i'w gwneud a cheisio arweiniad. Mae Giraffe Spirit yn rhoi'r hyder i chi wybod mai dim ond yn eich gweithred neu'n gwneud penderfyniadau priodol yr ydych. Mae'r creadur hefyd yn eich cefnogi pan fyddwch chi eisiau cysylltu â'ch Hunan Uwch neu geisio cymorth Dwyfol. Yma, mae Jiraff yn eich atgoffa i werthfawrogi'r hyn sydd gennych chi a rhoi gyda chalon yn llawn cariad tra'n disgwyl dim byd yn gyfnewid. Fel y Jiráff tal, mae eich persbectif uchel, eich golygfa ddisglair, a'ch ymwybyddiaeth uwch yn codi'ch enaid yn nes at y nefoedd.

  Ystyr Ysbrydol Jiraff

  Mae ystyr ysbrydol jiráff yn uwch na phob diwylliant. Dyma'r cyfryngwr rhwng awyrennau'r Nefoedd a'r Ddaear a hefyd rhwng yr Elfen Ddaear a'r Awyr. Mae'r Ddaear yn darparu sylfaen tra bod Awyr yn ysbrydoli. Mae'r ddaear yn maethu'r corff, tra bod Awyr yn adfywio'r meddwl. Mae jiráff yn dangos cydbwysedd mewn ffordd bwerus.

  Mae gwddf hir jiráff yn debyg i golofn asgwrn y cefn dynol, a dyna lle mae'r chakras i'w cael. Felly, pan feddyliwch am ystyr ysbrydol Jiraff, mae'n hawdd eich atgoffa o bwysigrwydd cysoni ac alinio'r Chakras (pwyntiau egni) ar hyd llinyn asgwrn y cefn. Jiraff yn symbol delfrydol o harmoni. Mae jiraffod yn heddychwyr oni bai eu bod yn cael eu herio gan ysglyfaethwr. Mae'r Cynghreiriad Anifeiliaid hwn yn ein hatgoffa y gall pawb fyw gyda'i gilydd fel un pan fyddwn yn defnyddio ein doniau a'n doniau ar y cyd. Gwaitho gwmpas rhwystrau yn hytrach na chystadlu neu greu prinder. Mae hanesion am yr anifail hwn yn ein hatgoffa o bwysigrwydd cydweithio a rhannu. Ni fyddai dynolryw erioed wedi symud ymlaen heb y ddwy ymdrech hyn.

  Dywedir fod Giraffe Spirit wedi cyrraedd bwyd o ganghennau uwch, gan adael ffrwythau crog is i'r rhai sydd ei angen. Yn hyn o beth, gall Jiraff hefyd fod yn atgof symbolaidd o'r egwyddor Pagan “Cymerwch yn deg a rhowch yn deg.” Cofiwch y gwahaniaeth rhwng “eisiau” ac “anghenion.”

  Wrth i chi gerdded gyda Jiraff, mae'r canlyniad egnïol yn canolbwyntio ar wneud dim niwed a gadael dim olion. Pan fyddwch chi'n gweithio gyda Jiráff, mae'n dysgu'r angen i fod yn ymwybodol o'r effaith y mae ein gweithredoedd yn ei gael ar eraill a'n planed. O'n “hôl troed carbon” i ba un a ydym yn cerdded drwy'r byd gyda gras neu ddiofalwch ai peidio, gall Giraffe Spirit Animal arwain y ffordd.

  Byddwch yn ymwybodol wrth i'ch perthynas â Jiraff dyfu, mae eich clirwelediad yn debygol o ffynnu hefyd. Meddyliwch am uchder pen y creadur hwn. Mae'n troi o gwmpas, cael safbwyntiau. Yn sydyn, rydych chi'n deall arwyddocâd pethau nad oedd yn glir o'r blaen. Os ydych chi'n deithiwr, mae llygaid Jiraff yn datgelu profiadau a gwybodaeth ryfeddol o gysylltiadau byd-eang.

  Wrth edrych ar jiráff, mae'n amhosib methu ei dafod enfawr, symbol cyfathrebu digamsyniol. Fodd bynnag, nid yw Jiráff yn gyfathrebwr agored. Pan fyddwch chi'n gweithio gydaGiraff, byddwch yn amyneddgar. Prin fydd geiriau ond craff a thrawsnewidiol.

  Symbolaeth Cristnogaeth Jiráff

  Nid yw symbolaeth Gristnogol yn aeddfed gyda chwedl Jiraff, ond mae'r creaduriaid rhyfeddol hyn yn gwneud ymddangosiad neu ddau. Er enghraifft, roedd yn un o'r anifeiliaid niferus ar Arch Noa.Mae rhai straeon yn honni nad oedd gan jiráff gymar i ddechrau a bu'n rhaid iddo fynd i chwilio am bartner cyn mynd ar yr Arch. y gallwch fynd i ddod o hyd i'r partner perffaith.

  Mae celfwaith Cristnogol cynnar a chelfyddyd y Dadeni yn dueddol o ddarlunio jiraffod fel rhai sy'n crwydro'n rhydd yn hytrach na chael eu dal mewn caethiwed. Mae jiráff wedi dod i ymgorffori symbolaeth popeth sy'n wyllt ac egsotig, heb ei ddofi eto.

  Dywedir bod y term “Zemer” a geir yn Deuteronomium yn gyfieithiad o dermau Groeg a Lladin ar gyfer Llewpard a Chamel. Efallai bod pobl yn yr oes hon yn gweld Jiraff fel hybrid neu rywsut yn gysylltiedig â'r ddau anifail gwahanol iawn hyn. Cofiwch chi, dim ond damcaniaeth yw hon.

  Er nad yw Jiraff yn rhan o’r Beibl, mae ei olwg anarferol yn ildio i syniadau Cristnogol am y Dwyfol. Yn benodol, mae Jiraff yn brawf godidog o greadigrwydd a chynllun Dwyfol Duw, gan fod jiraffod yn gweddu'n ddelfrydol i'w hamgylchoedd, diolch i'w gwddf mawreddog.

  Mae rhai yn cysylltu'r geiriad yn Diarhebion, gan rybuddio rhag i un fynd yn “wddf ystyfnig” mor gyfystyr â bodanwybodus neu gau i ffwrdd i ddoethineb Duw. Mewn cymhariaeth, mae'r Jiráff yn ymgorffori hyblygrwydd. Yn hyn o beth, gall symbolaeth Jiráff ymwneud â pheidio â bod yn rhy ystyfnig.

  Symboledd Affricanaidd Jiráff

  Fel y gallech ddisgwyl, mae jiraffod yn frodorol i Affrica yn eu gwneud yn ffigurau amlwg yn chwedlau Affrica ac ysbrydolrwydd. Yn cael ei ystyried yn gewri tyner, mae Jiraff yn herio'r cysyniad bod yn rhaid i'r mwyaf a'r cryfaf fod yn dreisgar neu'n ymosodol i ddangos pŵer. Mewn gwirionedd, mae'n hawdd gweld Jiraff fel arwyddlun o gytgord a gostyngeiddrwydd. Dydyn nhw ddim hyd yn oed yn hela anifeiliaid eraill am fwyd.

  Gweld hefyd: Totem y Ceirw

  A siarad am faint, mae dau o gerfiadau creigiau mwyaf y byd o jiraffod. Gelwir y tebygrwydd yn Jiraffod Dabous ac fe'i canfuwyd yn y Sahara. Mae’r gelfyddyd gynhanesyddol hon bellach yn cael ei chadw fel y gellir deall mwy am y bobl a’i creodd.

  Mae’r cerfiadau’n anghysbell ac ni ellir eu gweld o’r ddaear. Mae rhywfaint o ddyfalu, o blith yr holl anifeiliaid, y rhoddwyd cymaint o sylw i'r Jiráff mewn celf gynhanesyddol oherwydd ymddangosiad hynod unigryw'r anifail hwn. Mae eraill yn dyfalu bod siamaniaid ac arweinwyr crefyddol yn teimlo cysylltiad cryf â'r creadur rhyfeddol hwn. Mae enghreifftiau yn bodoli o jiraffod gyda llinell wedi'i thynnu'n cysylltu'r anifail â phennau pennau ffigurau dynol, sy'n awgrymu cysylltiad ysbrydol neu ddeallusol, newid siâp, neu'r gred bod jiraffod yn ymgorffori'r cyfuniad o ddynolryw.

  Jacob Morgan

  Mae Jacob Morgan yn awdur angerddol a brwdfrydig ysbrydol, sy'n ymroddedig i archwilio byd dwfn symbolaeth anifeiliaid. Gyda blynyddoedd o ymchwil a phrofiad personol, mae Jacob wedi meithrin dealltwriaeth ddofn o'r arwyddocâd ysbrydol y tu ôl i wahanol anifeiliaid, eu totemau, a'r egni y maent yn ei ymgorffori. Mae ei bersbectif unigryw ar gydgysylltiad natur ac ysbrydolrwydd yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac arweiniad ymarferol i ddarllenwyr ar gyfer cysylltu â doethineb dwyfol ein byd naturiol. Trwy ei flog, Cannoedd o Gwirodydd Dwfn, Totems, ac Energy Meanings of Animals, mae Jacob yn gyson yn cyflwyno cynnwys sy'n ysgogi'r meddwl sy'n ysbrydoli unigolion i fanteisio ar eu greddf a chofleidio pŵer trawsnewidiol symbolaeth anifeiliaid. Gyda’i arddull ysgrifennu ddeniadol a’i wybodaeth ddofn, mae Jacob yn grymuso darllenwyr i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain, gan ddatgloi gwirioneddau cudd a chofleidio arweiniad ein cymdeithion anifeiliaid.